Заповеди на директора на ОДЗ - Габрово, с които се изменят Заповеди № ПО-09-55 / 25.09.2023 г. и ПО-09-56 / 25.09.2023 г. за разпределение на масивите за ползване с ОЗ и ТН в землището на с. Кози рог, Община Габрово
29.04.2024

Списък на лицата, подали заявления за закупуване на дървесина за отоплителен сезон 2024/2025 година
15.04.2024

Протокол от извършена проверка по реда на чл. 37м от ЗСПЗЗ на всички действащи договори към 01.02.2024 г. с ползватели на ПМЛ от ОПФ на територията на Община Габрово
04.04.2024

Земеделски земи - пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти - 2024/2025 г.
01.03.2024

Дърва за огрев за местното население, добити от общински и държавни гори
01.02.2024

Заповед за сключване на договори за наем от ОПФ с НТП - полски пътища и напоителни канали за стопанската 2023-2024 г.
№2719 / 15.12.2023

№2718 / 14.12.2023

Процедура за сключване на споразумения за пасища, мери и ливади за 2024 година
09.11.2023

Заповеди на директора на ОДЗ-Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землищата в Община Габрово
13.10.2023

Заповеди на директора на ОДЗ-Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Споразумения - ползватели на земеделски земи
09.08.2023

Заповед на Кмета на Община Габрово за определяне на восъчна зрялост при житните култури
14.06.2023

Заповед на директора на ОДЗ - Габрово за изменение на Заповед № ПО-09-42/29.09.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за землището на град Габрово за стопанската 2022-2023 г.
09.06.2023

01.06.2023

Протокол на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ от 25.04.2023 г.
26.04.2023

Граждани, включени в списък за закупуване на дърва за огрев, добити от общински и държавни гори за отоплителен сезон 2023/2024 година
13.04.2023

Земеделски земи - пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти.
№32 / 02.03.2023

Протокол от извършена проверка по реда на чл. 37м от ЗСПЗЗ на всички действащи договори с ползватели на ПМЛ от ОПФ на територията на Община Габрово
28.02.2023

Дърва за огрев за местното население във връзка с чл. 71, ал. 8 до ал. 10 от НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти
29.06.2022

Протокол на основание чл.37и, ал. 6 и ал.7 от ЗСПЗЗ от 29.04.2022 г.
29.04.2022
протокол от комисия назначена със Заповед № 201/07.02.2022 г. на Кмета на Община Габрово за разпределение на ПМЛ за индивидуално ползване.

Задължения на ползвателите и Общината за опазване на земеделските земи
01.03.2022

01.03.2022

Ръководство на потребителя
01.03.2022

Земеделски земи - пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти.
01.03.2022

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие Габрово, издадени на основание чл. 37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
16.12.2021

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.
15.11.2021
Заповеди

Армените
Баланите
Борики
Боженци
Дебел дял ОЗ
Дебел Дял ТН
Донино
Драгановци
Гъбене ОЗ
Гъбене ТН
Габрово ОЗ
Габрово ТН
Гарван
Гръблевци
Кметовци ОЗ
Кметовци ТН
Копчелиите
Кози рог ОЗ
Кози рог ТН
Лесичарка
Мичковци
Поповци ОЗ
Поповци ТН
Враниловци
Яворец ОЗ
Яворец ТН
Здравковец ОЗ
Здравковец ТН
Жълтеш ОЗ
Жълтеш ТН
Златевци ОЗ
Златевци ТН