1 юни 2018

Протокол №3 от проведена комисия във връзка с постъпило заявление съгласно изискванията на чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ПРОТОКОЛ №3 Днес, 31.05.2018г. комисия в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Климент Кунев – Зам. Кмет на Община Габрово; ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Недялко Ценков – Директор дирекция „ОССД”; Секретар:инж. Радина Любенова – главен експерт в отдел „ОС”; и ЧЛЕНОВЕ: 1. Веселина Христова – началник отдел „ОС”; 2. Пламена Дечева – ст. експерт в отдел „ОС”; 3. Галина Марева – гл. експерт в отдел „ОС”; 4. Николай Стойков – ст. експерт в отдел „ИКТ”; 5. Тодор Попов – ст.юрисконсулт в отдел „Правен”, назначена със Заповед 2765/10.12.2015 г., изменена със Заповед № 385 / 10.03.2017 г. на Кмета на Община Габрово се събра във връзка с постъпили заявления съгласно изискванията на чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, взе следното РЕШЕНИЕ: I.Разпределят се пасища и мери в съседни землища на правоимащи животновъди, подали необходимите документи в срок и получили пасища и мери в землищата, в които са регистрирани животновъдните им обекти, но не са достигнали площта полагаща им се в съответното землище. 1. РУЖДИ ХАСАН МУСТАФА Получава допълнителни площи от пасища, мери и ливади в съседно землище, както следва: Земл. ЛЕСИЧАРКА – имоти с идентификатор: 43339.19.47 - пасище, мера – 63,673 дка, в допустимия слой 54,579 дка. 43339.19.46 - ливада – 18,595 дка, в допустимия слой 18,062 дка. 43339.19.28 - пасище, мера – 7,056 дка, в допустимия слой 6,903 дка. 43339.19.11 - пасище, мера – 1,395 дка, в допустимия слой 1,256 дка. 43339.19.30 - пасище, мера – 12,348 дка, в допустимия слой 12,148 дка. 43339.19.9 - пасище, мера – 2,640 дка, в допустимия слой 1,999 дка. 43339.19.4 - пасище, мера – 3,530 дка, в допустимия слой 3,447 дка. 43339.19.17 - пасище, мера - 0,411 дка, имота попада в допустимия слой. 43339.19.48 - ливада - 9,791 дка, в допустимия слой 9,759 дка. 43339.19.45 - пасище, мера - 147,750 дка, в допустимия слой 134,461 дка. 43339.18.50 - ливада - 4,576 дка, имота попада в допустимия слой. 43339.16.104 - пасище, мера - 4,988 дка, в допустимия слой 4,494 дка. 43339.36.12 - пасище, мера - 1,528, имота не попада в допустимия слой. 43339.36.25 - ливада - 1,892, имота не попада в допустимия слой. 43339.36.22 - ливада - 0,780, имота не попада в допустимия слой. КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ..........п.............. инж. Кл. Кунев ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................п.................... инж. Н. Ценков СЕКРЕТАР: ...........-................../временна неработоспособност/ инж. Р. Любенова ЧЛЕНОВЕ: ............п.............. .............п.................. ..............п................. В. Христова Пл. Дечева Г. Марева ..........п................ ..............п............... Н. Стойков Т. Попов

Протокол №2 от проведена комисия във връзка с постъпило заявление съгласно изискванията на чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол №1 от проведена комисия във връзка с постъпило заявление съгласно изискванията на чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

1 март 2018

Гео-система за визуализацията на земеделските земи отговарящи на условията за пасища, мери и ливади

1 март 2018

Списъци на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по чл. 37и от ЗСПЗЗ. Приети с Решение №25/22.02.2018 г. на Общински съвет Габрово.

1 март 2018

Годишен план за паша 2018 г.

1 март 2018

Задължения на Община Габрово и ползвателите за поддържане на пасища, мери и ливади.

Заповеди на директора на ОД Земеделие - Габрово, на основание чл. 37ж ал. 11 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади между собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни за землищата на територията на община Габрово

15 април 2016

РЕГИСТЪР НА ОТДАДЕНИТЕ ПОД НАЕМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ