Протокол от проведена комисия във връзка с постъпило заявление съгласно изискванията на чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол от проведена комисия във връзка с постъпило заявление съгласно изискванията на чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

1 март 2018

Гео-система за визуализацията на земеделските земи отговарящи на условията за пасища, мери и ливади

1 март 2018

Списъци на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по чл. 37и от ЗСПЗЗ. Приети с Решение №25/22.02.2018 г. на Общински съвет Габрово.

1 март 2018

Годишен план за паша 2018 г.

1 март 2018

Задължения на Община Габрово и ползвателите за поддържане на пасища, мери и ливади.

Заповеди на директора на ОД Земеделие - Габрово, на основание чл. 37ж ал. 11 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади между собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни за землищата на територията на община Габрово

15 април 2016

РЕГИСТЪР НА ОТДАДЕНИТЕ ПОД НАЕМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ