Изготвени са заповедите на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово, с които са одобрени масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Габрово. Заповедите са достъпни на следния линк - https://www.mzh.government.bg/odz-gabrovo/bg/Polzvane/Proceduri_37j_2023/Gabrovo_37j_2023.aspx.

 

 

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Габрово за одобряване на масивите за ползване за ПМЛ за 2024 г. Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Габрово за одобряване на масивите за ползване за ПМЛ за 2024 г.