Стратегия за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021 – 2030г. 1.87 MB
План за устойчива градска мобилност на Община Габрово 2021 – 2030 5.49 MB
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Габрово 2021-2027 г.
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГАБРОВО 2021 - 2027 22 KB
СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГАБРОВО 2021 – 2027 ГОДИНА 1.18 MB
Отчет за изпълнение програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г.
Отчет за изпълнение програмата 2020г. 955 KB
Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година 378 KB
Стратегия за развитие на културата (2014-2024) 628 KB
Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на гр. Габрово 2017-2023
Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на гр. Габрово 2017-2023 8.23 MB
Приложение 1 1.62 MB
Приложение 2 333 KB
Приложение 3 4.16 MB
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА
ДОКЛАД МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО 1.75 MB
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА 546 KB
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА 7.47 MB
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА - ДОКЛАД СТРАТЕГИЯ 615 KB
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА - ДОКЛАД ИНДИКАТОРИ 131 KB
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - Мандат 2015 - 2019 1.11 MB
План за развитие на социалните услуги за 2018 г. 2.88 MB
План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2017 г. 2.85 MB
Общинска програма за закрила на детето в община Габрово за 2017 г. 2.70 MB