1. Регистър за общинските предприятия

  2. Регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала

  3. Регистър на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала

  4. Регистър на категоризираните от Кмета на Община Габрово туристически обекти - заведения за хранене

  5. Регистър на категоризираните от Кмета на Община Габрово туристически обекти - места за настаняване

  6. Регистър за публичната общинска собственост

  7. Регистър за частната общинска собственост

  8. Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

  9. Регистър на отдадените под наем земеделски земи

  10. Регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

Регистър на актовете за общинска собственост до 2005 година