Отчет за изпълнение на програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година