Лидерската програма е одобрена за реализиране от Национален център по наркомании – София и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на  изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. ОбСНВ и ПИЦ имат разработена Лидерска програма, имаща за цел мотивирани млади хора да помагат на други млади хора в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, чрез организирани или неформални дейности.

Основна цел на програмата:

Създаване на обучен и мотивиран екип от младежки лидери – доброволци към МСНВ, които да помагат на други млади хора в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, чрез организирани или неформални дейности за превенция на наркоманиите в училищна и извънучилищна среда.

Специфични цели:

1. Усвояване на знания за видовете наркотични вещества, тяхното въздействие и последиците от употребата им;

2. Изследване и анализиране на причините за употреба на наркотични вещества от младите хора;

3. Търсене на здравословни алтернативи на рисковото поведение на подрастващите;

4. Развиване на личностни и социални умения за живот:

  • Умения за общуване и междуличностни отношения –изграждане на емпатия, подаване и получаване на обратна връзка, вербална и невербална комуникация, утвърждаване, преговори и справяне с конфликти; асертивност, работа в екип;
  • Умения за изграждане на самопознание – идентифициране на силните и слабите страни на личността, позитивно мислене, създаване на имидж и представа за себе си, саморефлексия;
  • Умения за изясняване на ценностните избори – разбиране на различни социални норми и вярвания, връзка между ценности, нагласи и поведение, толерантност, утвърждаване на права и отговорности;
  • Умения за вземане на решения и решаване на проблеми – развиване на критично и творческо мислене, целеполагане, събиране и оценка на информация, откриване на алтернативи, оценка на риска;
  • Умения за справяне и овладяване на стреса – самоконтрол, справяне с тревожността, справяне с трудни ситуации, искане на помощ и подкрепа.

5. Развиване на специфични умения за работа по подхода „връстници обучават връстници";

6. Развиване на умения за консултиране на връстници;

7. Развиване на умения за планиране и реализиране на доброволчески инициативи;

8. Повишаване на активната гражданска активност по проблем от изключителна важност за цялото ни общество – ограничаване употребата на наркотици сред младите хора в страната.

Лидерската програма се осъществява посредством:

  • Реализиране на алтернативни дейности и конструктивно организиране на свободното време на децата и младежите;
  • Провеждане на базисни и надграждащи обучения за усвояване на знания и развиване на умения за работа по подхода „връстници обучават връстници“;
  • Дейности за популяризиране на Младежкия съвет по наркотични вещества и привличане на нови доброволци към лидерския екип;
  • Организиране на младежки инициативи и реализиране на проекти с активно участие на доброволците от МСНВ;
  • Разработена система за признание на доброволческия труд на младите хора – включване в международни младежки обмени, конференции и семинари, обучения за повишаване на личностни и социални компетенции, награди, издаване на сертификати, благодарствени писма, организиране на празненства.

Лидерската програма създава реално действаща и трайна система за взаимопомощ, подкрепа и комуникация между младите хора и механизъм за ограничаване на негативните явления сред младежите в училищна и извънучилищна среда.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ" МРЕЖАТА