През 2013 година ОбСНВ - Габрово разработи превантивна програма „Мрежата“, одобрена от Министерство на здравеопазването, която е насочена към изграждане и обучение на екипи от младежи –доброволци, работещи по превенция на зависимостите в училищна и извънучилищна среда. В продължение на 7 години, ежегодно се провеждат съвместни тренинги за повишаване знанията и компетенциите на членовете на Младежките съвети по наркотични вещества от различни градове в страната. Същевременно младите хора имат възможността да обменят идеи и добри практики от своята дейност.
Обученията в рамките на програма „Мрежата“, са един от механизмите за мотивиране на учениците да се включват активно в доброволческа дейност и да подкрепят дейността на ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово.

Основна цел на програмата:. Превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, чрез придобиване на знания и развиване на умения на младите хора за работа на терен и обмен на добри практики за реализиране в мрежа на публична превантивна кампания сред общността.

Специфични цели:

 • Повишаване знанията на доброволците за видовете наркотични вещества, тяхното въздействие, рисковете и последиците (здравословни, икономически, социални) произтичащи от употребата им;
 • Запознаване на участниците с особеностите на превантивната работа на терен;
 • Изграждане на личностни и социални умения – комуникация, работа в екип, работа в мрежа, презентиране, вземане на решения, решаване на конфликти и други;
 • Запознаване с основните стъпки при планиране, организиране и реализиране на доброволчески превантивни кампании и инициативи;
 • Оценяване на резултата от превантивните дейности;
 • Обмен на добри практики в областта на организиране и провеждане на универсални превантивни дейности сред общността;
 • Включване на младежите от МСНВ в нов екип от специалисти и формиране на умения за имплементиране на ефективни превантивни кампании на местно ниво;
 • Практическа подготовка на превантивна дейност;
 • Провеждане на мащабна превантивна дейност с участието на всички доброволци и специалисти, партниращи си в рамките на програмата, на територията на града домакин.
 • Адаптиране на ефективни модели за превантивна работа към социалния конткест на градовете, патньори по програмата.
 • Повишаване на капацитета на цялата група на МСНВ, чрез усвояване на нови модели на работа;
 • Повишаване активната гражданска активност на младите хора, по проблемите свързани с употребата на наркотични вещества.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ" АКТИВНИ РОДИТЕЛИ