Адрес: бул. ”Трети март” № 3 и

ул. ”Христо Смирненски” № 35

Тел.: 066 813 350, 066 804 905

E-mail: neli.noeva@gmail.com

Заместник-управител: Петко Димитров

Тел.: 066 813 319

Web-site: http://www.dkc-gabrovo.com/

ДКЦ I Габрово" ЕООД стартира своята дейност на 01.07.2000 г. Това е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, в което работят лекари-специалисти от различни медицински специалности. Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности. Предлагаме качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението на територията на общината. Работата на медицинския персонал е подчинена на мисията на здравното заведение: "Максимално задоволяване с качествени здравни услуги от специализирана извънболнична медицинска помощ" и в съответствие с медицинските стандарти и правилата на добрата медицинска практика. "ДКЦ I Габрово" ЕООД разполага с модерно оборудвана клинична, изосерологична, микробиологична, паразитологична, патологична, рентгенологична лаборатория, която е оборудвана със спирален компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс и DEXA скенер, в които се извършват всички основни медико-диагностични изследвания. "ДКЦ I Габрово" ЕООД разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи извършването на:

 • аудиометрия;
 • непрекъснат 24-часов запис на АН;
 • сърдечно-съдов тест с натоварване;
 • ЕКГ холтер мониториране;
 • ехокардиография;
 • електромиография;
 • електроенцефалография;
 • функционално изследване на дишането;
 • мамография;
 • ехо доплер на съдове;
 • ехография на коремни органи;
 • ендоскопски диагностични и лечебни процедури;
 • остеоденситометрия.

        

 

        

В "ДКЦ I Габрово" ЕООД работят 57 лекари с различни специалности, от тях 15 с две специалности, полувисш медицински персонал - 50 души, от които 30% с бакалаварска степен.

Работа по проекти: от 2015 г. до момента в "ДКЦ I Габрово" ЕООД се работи по проект: "Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки".