ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ ОБЩИНА ГАБРОВО

 

Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) изпълнява националната и местна политика в областта на злоупотребата с психоактивни вещества. Основна задача на ОбСНВ е осъществяване на координация, ефективно взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежки сдружения и медии в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на наркотични вещества. Съветите по наркотични вещества разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските и национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотици.

За изпълнението на превантивните програми пряко отговарят специалистите от Превантивно – информационния център /ПИЦ/ към Общински съвет по наркотични вещества.

Дейността на ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово е регламентирана в Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества. Финансирането на дейността на ОбСНВ и ПИЦ е със средства от републиканския бюджет

Главни насоки в работата на ОбСНВ и ПИЦ – Габрово са превантивно-информационна, обучителна и консултативна:

Превантивно-информационни дейности

Информационна дейност

Една от задачите на ОбСНВ и ПИЦ - Габрово е осигуряването на адекватна информация относно ситуацията с употребата на наркотични вещества на територията на община Габрово, с оглед по-прецизното планиране и осъществяване на превантивни дейности. Ежегодно ОбСНВ подготвя и представя в Националния съвет по наркотични вещества към Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи Годишен доклад относно ситуацията, свързана с наркотиците в община Габрово. Структурата на този доклад е заимствана от проекта „Мулти – сити мрежа“, Група „Помпиду“ към Съвета на Европа и служи за изготвяне на Годишен доклад към Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Превантивна дейност

Целите на превантивната дейност на ОбСНВ и ПИЦ са:

1. Ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора, чрез:

 • повишаване на информираността по проблемите на наркоманиите;
 • развиване на личностни и социални умения и компетенции;
 • формиране на нагласи за здравословен начин на живот;
 • повишаване на гражданската активност;
 • стимулиране на творческия им потенциал;
 • реализиране на алтернативни дейности и конструктивно организиране на свободното им време;
 • засилване на протективните фактори, откриване и подпомагане на резервите и потенциала на семейната и училищна среда.

2. Повишаване на информираността на родители, учители и специалисти по отношение на наркотиците и зависимостите.

3. Промяна в обществените нагласи по отношение на наркозависимостите.

Целеви групи, към които е насочена дейността на ОбСНВ и ПИЦ са:

 • Деца и младежи, обхванати от образователната система;
 • Деца и младежи, отпаднали от училище;
 • Родители на деца и младежи;
 • Млади хора, употребяващи психоактивни вещества;
 • Лица, зависими към наркотични вещества и техните близки;
 • Учители, педагогически съветници, психолози и медицински специалисти от училищата в град Габрово;
 • Други специалисти от различни институции, работещи по проблеми, свързани с наркозависимостите – представители на МКБППМН, ДПС, ОД на МВР, социални работници, психолози и др.

Превантивната дейност включва:

 • Разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми сред различни целеви групи;
 • Предлагане на алтернативни форми за осмисляне на свободното време на младите хора, чрез организиране на инициативи в областта на неформалното образование, спорта, туризма, изкуствата, доброволчеството;
 • Разработване, издаване и разпространение на превантивни и здравно-образователни материали; провеждане на информационни кампании.

ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово имат разработени девет програми за универсална превенция, насочени към деца и младежи от 1 до 12 клас. Четири от които са одобрени по реда на Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Освен това, Габрово е сред първите градове в страната, в които с подкрепата на специалистите от ОбСНВ и ПИЦ са въведени пилотно и двете национални програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества – „Кодово име: Живот“ и „От връстници за връстници“, одобрени от МЗ и МОН.

Екипът на ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово реализира ежегодно и програмата  „Приеми ме на село“, която получи наградата за превенция на наркотиците за 2018 г. на групата „Помпиду“ на Съвета на Европа за сътрудничество в борбата срещу злоупотребата и незаконния трафик на наркотици. Програмата предоставя възможности за включването на децата и младежи от цялата страна в алтернативни дейности за свободното време и е утвърдена добра практика в сферата на превенцията на рисковото поведение

Обучителна дейност

ОбСНВ и ПИЦ са ангажирани с изграждане на мултидисциплинарни екипи за превенция употребата на психоактивни вещества във всички общини на област Габрово, чрез:

 • Провеждане на обучения за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред подрастващите на педагози, медицински специалисти, представители на МКБППМН, ДПС, ОД на МВР, социални работници, психолози и др.
 • Оказване на методическа подкрепа на екипите, ангажирани с превантивни дейности в област Габрово.

Консултативна дейност

Консултативната дейност е с няколко основни направления:

 • Консултиране за видовете наркотични вещества: въздействие, признаци за употреба, последици от употребата;
 • Информиране относно възможности за лечение и рехабилитация на зависимости в страната и в чужбина;
 • Съдействие за постъпване в терапевтични общности;
 • Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба на наркотици;
 • Оценка тежестта на злоупотреба и мотивационно интервюиране;
 • Насочване към доставчици на социални услуги за деца и семейства за дългосрочно консултиране.
Състав на Общински съвет по наркотични вещества:
Председател – Габриела Йосифова
Секретар – Пепа Гайдарова
 
Състав на Превантивно-информационния център по зависимости:
Севелина Радева – ст. специалист
Светла Иванова - ст. специалист
Първолета Драгнева - ст. специалист
Петя Тошкова - ст. специалист
Мария Русимова - ст. специалист
 
В ОбСНВ влизат и представители на:
 • Община Габрово
 • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/
 • Областна дирекция на МВР - Габрово /ОД на МВР - Габрово/
 • Регионална здравна инспекция - Габрово /РЗИ - Габрово/
 • Окръжен съд - Габрово
 • Окръжна прокуратура - Габрово
 • Митническо бюро - Габрово
 • Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Габрово
 • Регионално управление на образованито - Габрово /РУО - Габрово/
 • Дирекция „Социално подпомагане“ - Габрово
 
Адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3 /служебен вход на зала "Възраждане"/
Тел.:  066/809 818
Работно време: 8:15 – 17:00 часа
Facebook: Общински съвет по наркотични вещества - Габрово