4 януари 2019

„Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ №087064 в землището на с. Поповци, община Габрово“

19 декември 2018

„Изграждане на жилищна сграда, разположена в имот с проектен идентификатор 14218.147.22 /съставен от имоти с ид. 14218.147.8; 14218.147.9 и 14218.147.10/ по КККР на гр. Габрово, местност Шенини, Община Габрово“

14 декември 2018

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“

29 ноември 2018

„Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово“

19 ноември 2018

„Изграждане на автомивка в УПИ VI-117, кв.61 по плана на гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци и отреждане на имота – за „автомивка“

9 ноември 2018

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „складова дейност“, във връзка с изграждане на склад за строителни материали и кофражна техника в поземлен имот с идентификатор 14218.333.791 по КК на гр. Габрово“

5 ноември 2018

„Обособяване на площадка за третиране на ИУМПС“

29 октомври 2018

„Увеличаване площта на съществуваща площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС, с разрешително 04-ДО-00000696-00/05.09.2012, с местонахождение: гр. Габрово, ул. Ванче Михайлов 25“

25 октомври 2018

„Преустройство на част от съществуваща производствена сграда от бивш цех „Тъкачница“ – обект № 8 за производствена и складова дейност от съгласуван Проект за делба на бивш цех 1 на ФИНТЕКС АД /в несъстоятелност/ в Цех за металообработка с кадастрален идентификатор 14218.502.451.1.2 и с площ 1860,30 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“

19 октомври 2018

Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 087083 в землището на с. Поповци, община Габрово с цел преотреждането му за „хранително-вкусова промишленост“ и извършване на преустройство, пристрояване и смяна предназначението на съществуващата сграда в имота в „Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси

16 октомври 2018

„Площадка за третиране на текстилни отпадъци в УПИ в имот с номер 14218.508.386.27.1 по плана на гр. Габрово“

28 Септември 2018

„Имот № 087083 в землището на с. Поповци, община Габрово с конкретно нежилищно предназначение за „склад за строителни материали и авторемонтна работилница“, да се преотреди за „хранително-вкусова промишленост“ с цел преустройство, пристрояване и смяна предназначение на съществуващата сграда в имота в цех за производство на хайвер и рибни деликатеси“

12 Септември 2018

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „жилищно строителство“ и изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 14218.192.225 по КК на гр. Габрово“

5 Септември 2018

„Реализиране на инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в парен котел тип ПКМ12, за дейността производство на топлинна енергия“

5 Септември 2018

„Реализиране на инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в парен котел тип КМ12, за дейността производство на топлинна енергия“

5 Септември 2018

1. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 22 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ 1865,70 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 2. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 24 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ около 2200,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 3. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 25 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Цех за първична преработка на дървен материал с площ около 910,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 4. „За проектиране преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ обект с идентификатор 14218.502.451.1.14 за Разширение на работилница за мебели на „БОДИЛУКС 07“ ЕООД – за склад, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“

16 август 2018

„Обособяване на площадка за извършване на дейности с неопасни отпадъци в гр. Габрово, област Габрово, община Габрово 5300, ул. Индустриална № 6. Площадката е с площ 1500 кв.м. и се намира на територията на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, част от поземлен имот с идентификатор 14218.502.783“

15 август 2018

„Преустройство на приемно-предавателна станция № VT5301 на „БТК“ ЕАД и Приемно-предавателна станция № 3905 на „Теленор България“ ЕАД“

14 август 2018

„Разкомплектоване на автомобили и ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“

7 август 2018

"Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот № 160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, обл. Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки"