4 декември 2020

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000214 „Дряновски манастир“.

23 октомври 2020

“Проучване и проектиране на Подробни устройствени  планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово”

16 октомври 2020

„Обособяване на площадка за съхраняване и третиране на текстилни изделия в сграда, с местоположение в ПИ №087088 по КВС на с. Поповци, община Габрово“

1 октомври 2020

„Изграждане на контролно изпитателна станция за тестване на патрони с различни калибри (7,62 мм/39мм, 7,62 мм/54 мм, 12,7мм/99 и 12,9/108мм) за стрелково оръжие“

1 октомври 2020

Откриване на процедура за предоставяне на Концесия, собственост на Община Габрово: Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“

9 Септември 2020

„Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово”

19 август 2020

„Обособяване на площадка за съхранение на опасни и производствени отпадъци“ в ПИ с идентификатор 14218.502.565 по КК и КР на гр. Габрово

22 юни 2020

„Обособяване на площадка за съхранение на опасни и производствени отпадъци“ в ПИ с идентификатор 14218.502.565 по КК и КР на гр. Габрово

3 юни 2020

Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „Eтър“, гр. Габрово

26 май 2020

„Поставяне на контейнери за събиране на територията на гр.Габрово и обособяване на две площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия, съответно на ул. „Индустриална“ №44 и ул. „Орловска“ №154 в гр. Габрово“

20 май 2020

„Поставяне на контейнери за събиране на територията на гр.Габрово и обособяване на две площадки за съхранение и третиране на отпадъци от облекла и текстилни изделия, съответно на ул. „Индустриална“ №44 и ул. „Орловска“ №154 в гр. Габрово“

21 април 2020

„Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда“

14 април 2020

„Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово, посредством собствена инсталация“

14 април 2020

„Съхранение, фракциониране, сортиране и пакетиране на зеолит (клиноптиолит)“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3531“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3645“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3510“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3656“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3745“

31 март 2020

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3512“