21 май 2018

„Преустройство на част от производсвено-битови сгради в УПИ II, кв. 211, ул. „Никола Войновски“ № 87, гр. Габрово, в „МАЛКА ВИНАРСКА ИЗБА ДО 100 т/год.“, в ПИ с идентификатов 14218.515.28, гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово“

18 май 2018

„Преустройство на част от заварена производствена сграда от бивш цех „Тъкачница“– обект № 9 и обект № 11“ – част от едноетажна сграда „БОЯДЖИЙНА – лента, бояджийна – прежда на бояджийна плат“ за производствена и складова дейност от съгласуван Проект за делба на бивш цех 1 на ФИНТЕКС АД /в несъстоятелност/ в Цех за металообработка с площ 3829,50 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр./с/. гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“

17 май 2018

„Инвестиционно предложение за изграждане на обект „Стоманобетонова „джоб“ стена от км 15+220 до км 0+180 – връзка дясно; стоманобетонова „джоб“ стена от км 15+862 до км 16+010 – лява; лява и дясна стоманобетонови „джоб“ стени от км 14+960 до км 15+120“

15 май 2018

„Базова станция № GAB 0059.A000 “Fenerite” в честотен обхват 900MHz-2100MHz на „Мобилтел“ ЕАД“

15 май 2018

„Аварийно укрепване на общински път GAB2029, Етъра-Чарково-Поток на р. Сивек, след ЕМО „Етър“ общ. Габрово“

15 май 2018

„Аварийно укрепване на брега на р. Синкевица при улица „Самара“ № 24 в участъка до УПИ Х – 112, и УПИ IX – 113, кв. 61 – гр. Габрово по плана на кв. „Борово - Велчевци“

15 май 2018

„Аварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на имот на ул. „Първа“ в с. Враниловци, Община Габрово“

15 май 2018

„Аварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на мост на ул. “Втора” в с.Враниловци, Община Габрово“

15 май 2018

„Изработване на „Подробен Устройствен план – план за застрояване за ПИ 14218.745.1, по ККи КР на гр. Габрово“

15 май 2018

„Изграждане на кабелна линия СрН между ТП „Кряковци“ и ТП „Богданчовци“

10 май 2018

„Водоснабдяване на квартал Чехлевци гр. Габрово“ от ВиК - Габрово

30 април 2018

Инвестиционно предложение за „ПУП-ПЗ за преотреждане на земеделска земя за неземеделски нужди – разширяване границите на утвърдена площадка и обединяване на имоти – ПИ 14218.705.1 по КККР, отреден за печатница и ПИ 14218.31.3 и 14218.31.4. Целта е разширение на вече съществуващата складова и производствено-административна база – разширение на производствения капацитет без промяна на дейността“ от "ПОЛИПРЕС" ООД

23 март 2018

Инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот № 160051, в землището на с.Гръблевци, община Габрово, област Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки“ от "МАР-КРАФТ" ООД

23 март 2018

Инвестиционно предложение за "Преустройство на част от заварена производствена сграда от бивш цех „Тъкачница“ /част от обект №1 за производствена и складова дейност от съгласуван Проект за делба на бивш цех 1 на ФИНТЕКС АД/ в несъстоятелност в Цех за пластмасови изделия" от "ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС" ЕООД

22 март 2018

Инвестиционно предложение за "Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал" от "Терахим 97" АД

21 март 2018

Инвестиционно предложение за "Укрепване на стълб № 13 на ВЛ 110 kV "Сечен камък" " от ЕСО ЕАД, МЕР "Горна Оряховица"

19 март 2018

Инвестиционно предложение за "Обичайна експлоатация на ВЕЦ Сокол чрез съществуващи съоръжения" от "Фиксофт" ООД

14 март 2018

Инвестиционно предложение за "Спешно отделение (СО) – вътрешно преустройство на част от съществуваща четириетажна сграда на МБАЛ Д-р Тота Венкова АД в ПИ с идентификатор по КК и КР 14218.514.72, гр.Габрово, Община Габрово" от МБАЛ Д-р Тота Венкова АД

27 февруари 2018

Инвестиционно предложение за „Производствена сграда в УПИ ІІ-8, за производствена и складова дейност от кв.72 по плана на гр.Габрово СЗ-ІІ част“ от "ИЛЕКС" ООД

6 февруари 2018

Инвестиционно предложение за "Изграждане на открита утаителна шахта за скатови дъждовно-снежни води" от Природен парк "Българка"