О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Съхранение, фракциониране, сортиране и  пакетиране на зеолит (клиноптиолит)“

с местонахождение: сграда с ПИ 14218.502.769.6 по КК и КР на ул. Индустриална №44, община Габрово

с възложител: „МИНЕРАЛАГРО 3“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „МИНЕРАЛАГРО 3“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 14.04.2020 г. до 28.04.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово, посредством собствена инсталация“