ОКОЛНА СРЕДА

ОТПАДЪЦИ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Новини


Вижте всички новини


21 Септември 2022

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „МАР-КРАФТ“ ООД – птицеферма с. Гръблевци, община Габрово

11 януари 2021

Подробен устройствен план-парцеларен план във връзка с проект „Допълнително водоснабдяване с.Харачери, община Габрово – напорен водоем“

23 декември 2020

Решение №ВТ -17- ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “Подробни устройствени планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово”

4 декември 2020

„Проект за санитарно-охранителна зона на язовир „Христо Смирненски“ и пет броя речни водохващания на р. Белилска, р. Козята, р. Страшка, р.Бялата и р. Сивек

4 декември 2020

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000263 „Скалско“.