РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

МЕСТА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИ

ГРАФИЦИ

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ В ГРАД ГАБРОВО