РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Разделно събиране на електронно и електрическо оборудване

Охарактеризиране на отпадъци

Предприятия за събиране на вторични суровини

МЕСТА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИ

Места за изхвърляне на излезли от употреба батерии и акумулатори

ГРАФИЦИ

График за обслужване на жителите на община Габрово, които могат да подават заявки за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

График на системата за разделно събиране на портатитвни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани

График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки

16 май 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Oбщина Габрово от общинско предприятие „Благоустроявне“

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ В ГРАД ГАБРОВО

2 октомври 2017

Информация за оползотворените видове отпадъци за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. в Община Габрово

2 октомври 2017

Информация за оползотворените видове отпадъци за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. в Община Габрово