График

за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки

В изпълнение на Чл. 9 (1) и §3 от НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки Кметът на община Габрово изпълнява задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО относно, система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Габрово, на база сключен: Договор за сътрудничество №764–ИЕ–16 от 13.07.2016 г. - между Община Габрово и Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки “ЕКОБУЛПАК”АД – София, с предмет: “организиране на система за разделно събиране, транспортиране о сепариране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на нейна територия”.

Определени са общо 250 бр. места, в които са разположени и се обслужват 125 бр. зелени контейнери (тип “иглу”) предназначени за отпадъците от стъкло и 125 бр. жълти контейнери (тип “бобър”) за отпадъците от хартия, пластмаса и метали.

Обслужването на съдовете става чрез специализирани автомобили ЕКОРИСАЙКЪЛ ООД,  съгласно сключения договор с “Екобулпак”АД.

Видът, вместимостта, броят и честотата на обслужваните съдове за разделно събиране (на хартия, пластмаса, стъкло и метали от общият поток смесен битов отпадък), имат следното изражение:

Видове съдове за разделно събиране

Обем

  Брой

  Честота на обслужване

1.

Пластмасов контейнер “Иглу” (зелен), за стъклени опаковки (бутилки от стъкло).

1700 л.

  125

 4 пъти годишно

 

2.

Пластмасов контейнер  “Иглу” за хартиени, пластмасови и метални опаковки.

1700 л.

  125

 26 пъти  годишно (два пъти месечно)