На територията на общината са регистрирани следните Предприятия за събиране на вторични суровини, по видове отпадъци, които се приемат и предават за рециклиране:

1.      „ЕКОРЕСУРС“ ЕООД

Разрешение № 04-ДО-00000727-00 от 18.02.2013г.

Площадка № 1 - Габрово, Централна складова база ,ул." Батак " № 25,

Метални отпадъци, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба превозни средства

2.      „БИПА“ ЕООД

Разрешение № 04-ДО-00000711-00 от 18.01.2013 г.

Площадка № 1 – гр.Габрово, ул. "Индустриална" № 65

Метални отпадъци

3.      ГАБРО-МЕТАЛ-2000

Разрешение № 04-ДО-00000747-00 от 11.03.2013 г.

Площадка № 1 - гр.Габрово, "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-СЕВЕР", УПИ № V- 53

Метални отпадъци, оловни акумулаторни батерии, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

4.      КРИСИНВЕСТ

Разрешение № 04-ДО-00000709-00 от 18.01.2013г.

Площадка № 1 - гр.Габрово, ул."Ванче Михайлов", № 25,

Площадка №2 - гр.Габрово, ул."Свищонска", имот с индификатор 14218.504.15

Метални отпадъци, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо

и електронно оборудване

5.      ЛЕОМЕТ ЕООД

Разрешение № 04-ДО-00000729-01 от 13.05.2013 г.

Площадка № 1 - с. Поповци 5345, обл. Габрово, общ. Габрово, имот № 000 135

Метали, Отпадъци от желязо и стомана

6.      „ПРЕСМЕТАЛ“ ООД

Разрешение № 04-ДО-00000730-00 от 26.02.2013г.

Площадка №1 – гр.Габрово, ул."Индустриална", ПИ с идентификатор 14218.502.611

Площадка № 2 - гр.Габрово, ПИ с идентификатор 14218.533.46

Метали, излезли от употреба превозни средства, излезли от употреба гуми, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, Отпадъци от пластмаси, Хартия и картон

7.      ВЕНЕЦ КАРС

Разрешение № 04-ДО-00000696-00 от 05.09.2012 г.

Площадка № 1 - гр. Габрово, ул. "Ванче Михайлов" No 25, ПИ 14218.369.5, Излезли от употреба превозни средства

8.      НИКА

Разрешение № 04-ДО-00000735-01 от 28.08.2014 г.

Площадка № 1 - гр.Габрово, УПИ I-8109

Излезли от употреба превозни средства

9.      БРАТОВ АУТО
Разрешение № 04-ДО-00000777-00 от 22.07.2013 г.

Площадка № 1 - гр.Габрово,5300 бул.Столетов №177,ид.14218.533.132.1 Излезли от употреба превозни средства

10.  КРИСМАР МЕТАЛ
Разрешение № 04-ДО-00000809-00 от 23.09.2015 г.
гр. Габрово, обл. Габрово

ул. Ванче Михайлов № 25

Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 14218; ПИ с идентификатор 14218.515.375 по ОУП; 800 кв.м.

Площадка № 2 - ЕКАТТЕ14218; ПИ с идентификатор 14218.515.121 по ОУП; 120 кв.м.

Метални отпадъци, излезли от употреба превозни средства, излезли от употреба гуми, отпадъци  от  масла  и  отпадъци  от  течни горива, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, оловни акумулаторни батерии

11.  ВЕЗНА
Разрешение № 04-РД-00000148-00 от 20.11.2012 г
. гр. Габрово, обл. Габрово бул. "Априлов" № 8

Площадка № 1 - гр. Габрово, УПИ IV, ПИ 14218.550.29

Отпадъци от пластмаси, Хартиени и картонени опаковки

12.  НИК-МАР ГРУП

Разрешение № 04-РД-00000158-00 от 23.01.2013 г.

Площадка № 1 - гр.Габрово, ул."Ванче Михайлов", № 25,

Площадка № 2 - гр.Габрово, ул."Трети март", № 83

Отпадъци от пластмаси, хартиени и картонени опаковки, стъклени опаковки.

13.  АЛМАР 13

Разрешение № 04-РД-00000171-00 от 18.03.2013 г.

Площадка № 1 - гр. Габрово 5300, бул. "ТРЕТИ МАРТ" No 76

Хартия и картон, Стъкло, Пластмаси.

14.  ЕТ „ИНА ­ ИЛИЯ АТАНАСОВ“

Разрешение № 04­ДО­00000712­00  от 24.01.2013г.

Площадка № 1 ­ гр. Габрово, ул. "Индустриална" № 32, УПИ XXI

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, Оловни акумулаторни батерии, Машинни масла на минерална основа.

15.  ”НОРД 2 АВТО“ ЕООД

Разрешение № 04 – ДО-746-05 от 04.12.2014г.

Площадка № 2 - гр.Габрово, ул.“Василка Бенева“, ПИ с идентификатор 14218.503.571 по плана на гр.Габрово

Излезли от употреба превозни средства, Метали ,Батерии и акумулатори, Оловни акумулаторни батерии.

16.  ПРИМАПАК

Разрешение № 04-РД-312-00 от 17.03.2016 г.

ул.„Тотьо Бенев ”№7

Отпадъци от хартиени и картонени опаковки, отпадъци от пластмасови опаковки.

17.  ТОНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ 2013 ЕООД

Разрешение № 04-ДО-787-01 от 23.06.2015г.

Площадка № 1 – гр.Габрово, ул.Ванче Михайлов №25, производствена сграда с идентификатор 14218.515.122.1, разположена в ПИ с идентификатори 14218.515.122, 14218.515.123 и принадлежащи към ПИ с идентификатор 14218.515.122 по плана на гр.Габрово, с площ от 1155 кв.м

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, метални опаковки, стъклени опаковки, излезли от употреба превозни средства, оловни акумулаторни батерии, пластмаса и каучук.

18.  ПРИМАРЕСУРС ООД

Разрешение № 04-РД-309-00 от 29.02.2016г.

Площадка № 1 - гр. Габрово, област Габрово, община Габрово, ул. „Индустриална“ № 11, УПИ №XXIV в кв. 3 по плана на гр. Габрово, с площ от 1026 кв. м.

Отпадъци от пластмаса, органични отпадъци, пластмаси.

Охарактеризиране на отпадъци