Ръководство за охарактеризиране на отпадъци
Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците 692 KB
ДОКЛАД от ОСНОВНО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ 268 KB
Наредба 2 от 2014г. за класификация на отпадъците 360 KB
НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа 4.39 MB
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА OХАРАКТЕРИЗИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 2.58 MB
Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ
Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ 62 KB
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ 70 KB
Списък на видовете кодове отпадъци допустими за прием 2.81 MB