График

На основание чл.3, т.6 от Договор № 970–ИЕ–16 от 04.10.2016 г. между Община Габрово и “Елтехресурс” АД, за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в Община Габрово се утвърждава следния:
График за обслужване на жителите на община Габрово, които могат да подават заявки за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувано в бита - от страна на мобилните екипи на фирма “Евро Стил Трейд“ ООД (подизпълнител на „Елтехтесурс“АД), притежаващ Комплексно Разрешително №463-НО-И1- А0/2014 г., както следва:


Извозването на ИУЕЕО през 2019 г.
ще се извършва на всяко 20-то число от текущия месец,
след подадена заявка на:
e-mail: order@makmetal.eu
телефон: 0 800 14 100

За допълнителна информация: Община Габрово,
дирекция „Инфраструктура и Екология“
Тел: 066/818 437