Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на портатитвни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани от крайните потребители на територията на община Габрово, чрез:

ГРАФИК за 2019 г. за обслужване на съдовете предназначени за събиране на НУБА от страна на Екобатери, включващ най-малко две дати годишно, както следва:
- първа дата през периода: 15 – 30.06.2019 г.
- втора дата през периода: 15 – 30.11.2019 г.