ВХОД  БО

 

Код

Наименование

Наличност на склад към 22.05.2015г.

Постъпило к-во БО от Община Габрово за сепариране

тон

тон

%

200301

Битов отпадък

0,00

6 781,630

81,24

Рециклируеми

 

Код

Наименование

Наличност на склад към 22.05.2015г.

Отсортирано к-во м-ли от БО на Общ. Габрово за рециклиране

тон

тон

%

191205

Стъкло

0,00

120,997

1,792

191201 Х

Хартия

0,00

60,836

0,901

191201 К

Картон (велпапе)

0,00

140,560

2,082

191202

Черни метали

0,00

33,580

0,497

191203

Цветни метали

0,00

4,541

0,067

191204 HDPE

Пластмаса полиетилен с висока плътност

0,00

14,575

0,216

191204 LDPE ц

Пластмаса полиетилен с ниска плътност - цветен

0,00

35,769

0,530

191204 LDPE б

Пластмаса полиетилен с ниска плътност - безцвет.

0,00

22,740

0,337

191204 РЕТ б

Пластмаса полиетилен тарафталат - безцв.

0,00

48,547

0,719

191204 РЕТ к

Пластмаса полиетилен тарафталат - кафяв

0,00

10,347

0,153

191204 РЕТ с

Пластмаса полиетилен тарафталат - син

0,00

11,732

0,174

191204 РЕТ з

Пластмаса полиетилен тарафталат - зелен

0,00

17,363

0,257

191204 КГИ

Каучук и гумени изделия

0,00

15,219

0,225

191204 PР

Твърда пластмаса - полипропилен

0,00

24,762

0,367

191204 PS

 Твърда пластмаса - полистирол

0,00

0,060

0,001

191204 PVC

 Твърда пластмаса - поливинил хлорид

0,00

0,100

0,001

ОБЩО:

 

0,00

561,728

8,32

Код

Наименование

Наличност на склад към 22.05.2015г.

Отсортирано к-во м-ли от БО на Общ. Габрово за оползотворяване

тон

тон

%

191210

Горими отпадъци (RDF)

0,00

54,083

0,80

191209

Инертна подситова фракция минерални отпадъци

0,00

925,824

13,71

 

Общо:

0,00

979,907

14,52

Код

Наименование

Наличност на склад към 22.05.2015г.

Получено остатъчно     к-во неоползотв.  БО от  Общ. Г-во  за обезвреждане

тон

тон

%

191212

Неоползотворим смесен отпадък на изход след механично третиране (вкл. сепариране)

0,00

5 219,000

77,31

 

Във връзка с изпълнение на сключения между Община Габрово и “Елтехресурс” АД Договор № 628-БС-10 от 30.07.2010г за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), предоставяме отчет за приети количества отпадъци от ИУЕЕО от физически и юридически лица за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

 

 1. Общо прието количество ИУЕЕО за период 01.01.2015г. -  31.12.2015г.:
  • От юридически лица – 28 340,00 кг.
  • От физически лица (по заявки на граждани) – 15 626,00 кг.
  • Луминисцентни лампи с код 20 01 21* - 209 кг.
  • ОБЩО събрано количество: 44 175,00 кг.

 

 1. Общо третирано количества ИУЕЕО за период 01.01.2015г.– 31.12.2015г. – 43 966,00 т.

 

 1.  Получени количества отпадъци след третиране:

 

 1. Черни метали , с код: 19 12 02 – 38,023 т.
 2. Цветни метали, с код: 19 12 03 – 1,833 т.
 3. Пластмаси, с код: 19 12 04 – 1, т.
 4. Стъкло, с код: 19 12 05 – 0, т.
 5. Други – неопасни отпадъци, с код: 19 12 12 – 1,935 т.
 6. Други – опасни отпадъци, с код: 16 02 15* – 0,009 т.
 7. Батерии – 16 06 01* - 0,0 т.
 8. Батерии – 16 06 04 – 0,0 т.

 

 1. Предадени количества отпадъци, получени от третиране:

 

 1. Черни метали, с код: 19 12 02 – 38,023 т. - предадени на “ДК Софтрейд” ЕООД за последващо рециклиране.
 2. Цветни метали, с код: 19 12 03 – 1,833 т.  - предадени на “Стам Трейдинг” АД за рециклиране.
 3. Пластмаси, с код: 19 12 04 – 1,688 т. - предадени на “Вадиас” ООД за рециклиране.
 4. Стъкло, с код: 19 12 05 – 0,433 т.  - предадени на “Балканка” ЕООД за рециклиране.
 5. Батерии – 16 06 01* - 0,021 т. - предадени на “Ел Бат” АД за рециклиране.
 6. Батерии – 16 06 04 – 0,024 т. – предадени на “Евро Стийл Трейд” ООД за третиране.
 7. Луминесцентни лампи – 20 01 21* - 0,209 т. предадени на “ДК Софтрейд” ЕООД за рециклиране.

 

Във връзка с изпълнение на сключения между Община Габрово и “Екобатери” АД Договор с № 205 – БС - 10 / 04.03.2010г. за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), предоставяме отчет за приети количества отпадъци от НУБА от физически и юридически лица за периода 01.01.2015г.  -  31.12.2015г.

 

 1. Общо събрано количество НУБА за период: 01.01.2015г. – 31.12.2015г.  - 1 141,20  кг.   

 

 1. Общо третирано количества НУБА за период: 01.01.2015г. – 31.12.2015г. – 1 141,20 кг.

 

 1.  Получени количества отпадъци след третиране:

 

 1. Цинкова пепел – 0,225 т.
 2. Черни метали – 0,506 т.
 3. Цветни метали – 0,057 т.
 4. Други – 0,353 т.

 

 1. Предадени количества отпадъци, получени от третиране:

 

 1. Черни метали – 0,506 т. – предадени на „ДК Софтрейд” ЕООД за последващо рециклиране.
 2. Цветни метали – 0,057 т. – предадени на “Стам Трейдинг” АД за рециклиране.
 3. Цинкова пепел -0,225 т. – предадени на „КЦМ“ АД за рециклиране.
 4. Други -0,353 т. – предадени на „Костинброд Еко“ АД за депониране.