Обобщена справка за отсортирани, реализирани и налични рециклируеми материали и такива за оползотворяване за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г. от  "Екобулсорт" ЕАД на Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр.Габрово                                                                                      

ВХОД  БО

 

Код

Наименование

Наличност на склад към 01.01.2016г.

Постъпило к-во БО от Община Габрово за сепариране

тон

тон

%

200301

Битов отпадък

39,060

13 274,600

85,55

Рециклируеми

 

Код

Наименование

Наличност на склад към 01.01.2016г.

Отсортирано к-во м-ли от БО на Общ. Габрово за рециклиране

тон

тон

%

191205

Стъкло

1,169

253,740

1,922

191201 Х

Хартия

0,192

131,004

0,992

191201 К

Картон (велпапе)

0,816

272,215

2,062

191202

Черни метали

0,206

77,118

0,584

191203

Цветни метали

0,432

8,608

0,065

191204 HDPE

Пластмаса полиетилен с висока плътност

0,094

31,279

0,237

191204 LDPE ц

Пластмаса полиетилен с ниска плътност - цветен

0,343

75,171

0,569

191204 LDPE б

Пластмаса полиетилен с ниска плътност - безцвет.

0,018

51,900

0,393

191204 РЕТ б

Пластмаса полиетилен тарафталат - безцв.

2,539

108,945

0,825

191204 РЕТ к

Пластмаса полиетилен тарафталат - кафяв

0,529

19,621

0,149

191204 РЕТ с

Пластмаса полиетилен тарафталат - син

1,520

22,550

0,171

191204 РЕТ з

Пластмаса полиетилен тарафталат - зелен

0,055

35,832

0,271

191204 КГИ

Каучук и гумени изделия

4,448

52,112

0,395

191204 PР

Твърда пластмаса - полипропилен

0,365

49,896

0,378

191204 PS

Твърда пластмаса - полистирол

0,000

0,000

0,000

191204 PVC

Твърда пластмаса - поливинил хлорид

0,000

0,000

0,000

ОБЩО:

 

12,726

1 189,992

9,01

Код

Наименование

Наличност на склад към 01.01.2016г.

Отсортирано к-во м-ли от БО на Общ. Габрово за оползотворяване

тон

тон

%

191212био

Биоразградима фракция

0,000

98,673

0,75

191210

Горими отпадъци (RDF)

21,149

162,883

1,23

191209

Инертна подситова фракция минерални отпадъци

14,630

1 370,910

10,38

 

Общо:

35,779

1 632,466

12,37

Код

Наименование

Наличност на склад към 01.01.2016г.

Получено остатъчно     к-во неоползотв.  БО от  Общ. Г-во  за обезвреждане

тон

тон

%

191212

Неоползотворим смесен отпадък на изход след механично третиране (вкл. сепариране)

0,00

10 384,100

78,65


Оползотворяване на постъпилите отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци - гр.Габрово за 2016г.

Вид дейност

Предал

Код на отпадъка

Наименование

Количество в тон

1.

За компостиране

ОП Благоустрояване

20 02 01

биоразградими отпадъци

81,24

ОЗ Озеленяване

20 02 01

биоразградими отпадъци

226,84

Фирми със сключени договори

20 02 01

биоразградими отпадъци

71,68

Фирми със сключени договори

20 03 04

материали негодни за консумация

12,34

Фирми със сключени договори

20 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

39,24

 

 

 

 

общо:

431,34

2.

За оползотворяване и за запръстяване

ОП Благоустрояване

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки, фаянсови и керамични изделия

250,86

17 01 03

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

0,5

17 01 01

бетон

4,38

17 05 04

почва и камъни

55,44

19 12 04

пластмаса и каучук

0,16

20 02 02

почва и камъни

1,94

17 05 06

изкопани земни маси

24,16

20 01 02

стъкло

0,4

ЕКОРЕСУРС

19 12 04

пластмаса и каучук

17,02

ОЗ Озеленяване

17 01 01

смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки, фаянсови и керамични изделия

0,46

физически лица

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки, фаянсови и керамични изделия

6,2

19 12 05

стъкло

1,8

17 05 06

изкопани земни маси

14,6

17 01 03

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

2,82

фирми

17 05 06

изкопани земни маси

411,38

17 05 04

 

58,58

20 02 02

почва и камъни

111,28

общински спортни имоти

17 01 07

 

18,24

17 01 01

 

5,16

 

 

 

 

общо:

985,38

 

Във връзка с изпълнение на сключения между Община ГАБРОВО и “Елтехресурс” АД Договор № 970-ИЕ-16/04.10.2016 г., за изграждане на система разделно събиране на отпадъци от Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), предоставяме отчет за приети количества отпадъци от ИУЕЕО от физически и юридически лица за периода: 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

 

 1. Общо прието количество ИУЕЕО за период 01.01.2016г. -  31.12.2016г.:
  • От юридически лица – 15 236,00 кг.
  • От физически лица (по заявки на граждани) – 17 794,00 кг.
  • Луминисцентни лампи с код 20 01 21* - 1 208 кг.
  • Общо събрано количество: 34 238,00 кг.

 

 1. Общо третирано количества ИУЕЕО за период 01.01.2016г.– 31.12.2016г. – 33 030,00 т.

 

 1.  Получени количества отпадъци след третиране:

 

 1. Черни метали , с код: 19 12 02 – 22,410 т.
 2. Цветни метали, с код: 19 12 03 – 3,490 т.
 3. Пластмаси, с код: 19 12 04 – 3,940 т.
 4. Стъкло, с код: 19 12 05 – 1,860 т.
 5. Други – неопасни отпадъци, с код: 19 12 12 – 1,210 т.
 6. Други – опасни отпадъци, с код: 16 02 15* – 0,090 т.
 7. Батерии – 16 06 01* - 0,010 т.
 8. Батерии – 16 06 04 – 0,020 т.

 

 1. Предадени количества отпадъци, получени от третиране:

 

 1. Черни метали, с код: 19 12 02 – 22,410 т. - предадени на “ДК Софтрейд” ЕООД за последващо рециклиране.
 2. Цветни метали, с код: 19 12 03 – 3,490 т.  - предадени на “Стам Трейдинг” АД за рециклиране.
 3. Пластмаси, с код: 19 12 04 – 3,940 т. - предадени на “Вадиас” ООД за рециклиране.
 4. Стъкло, с код: 19 12 05 – 0,1,860 т.  - предадени на “Балканка” ЕООД за рециклиране.
 5. Батерии – 16 06 01* - 0,090 т. - предадени на “Ел Бат” АД за рециклиране.
 6. Батерии – 16 06 04 – 0,020 т. – предадени на “Евро Стийл Трейд” ЕООД за третиране.
 7. Луминесцентни лампи – 20 01 21* - 1,208 т. предадени на “ДК Софтрейд” ЕООД за рециклиране.

 

Във връзка с изпълнение на сключения между Община ГАБРОВО и “Екобатери” АД Договор с № 205 – БС - 10 / 04.03.2010г. за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), предоставяме отчет за приети количества отпадъци от НУБА от физически и юридически лица за периода: 01.01.2016г.  -  31.12.2016г.

 1. Общо събрано количество НУБА за период 01.01.2016г. – 31.12.2016г.  – 1 202,00  кг.   
 2. Общо третирано количества НУБА за период 01.01.2016г. – 31.12.2016г. – 1 202,00 кг.

 

 1.  Получени количества отпадъци след третиране:

 

 1. Цинкова пепел – 0,237 т.
 2. Черни метали – 0,533 т.
 3. Цветни метали – 0,060 т.
 4. Други – 0,372 т.

 

 1. Предадени количества отпадъци, получени от третиране:

 

 1. Черни метали – 0,533 т. – предадени на „ДК Софтрейд” ЕООД за последващо рециклиране.
 2. Цветни метали – 0,060 т. – предадени на “Стам Трейдинг” АД за рециклиране.
 3. Цинкова пепел - 0,237 т. – предадени на „Ел Бат“ АД за рециклиране.