О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово, посредством собствена инсталация“

с местонахождение: Северозападна част на поземлен имот №000255, ЕКАТТЕ 17991,

с. Гръблевци, община Габрово

с възложител: „Мит И КО“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Мит И КО“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 14.04.2020 г. до 28.04.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Разширение на дейността на дружеството чрез внедряване на Инсталация за рециклиране на разредители, разтворители, както и отпадъчни лаково-бояджийски материали, мастила и др. в съществуваща сграда“