О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Обособяване на площадка за съхранение на опасни и производствени отпадъци“ в ПИ с идентификатор 14218.502.565 по КК и КР на гр. Габрово.

с местонахождение:  ПИ 14218.502.565 ул. Индустриална №44

с възложител: ЕКО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от ЕКО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 22.06.2020 г. до 05.07.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Обособяване на площадка за съхранение на опасни и производствени отпадъци“ в ПИ с идентификатор 14218.502.565 по КК и КР на гр. Габрово