О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Изграждане на контролно изпитателна станция за тестване на патрони с различни калибри (7,62 мм/39мм, 7,62 мм/54 мм, 12,7мм/99 и 12,9/108мм) за стрелково оръжие“

с местонахождение: ПИ 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, община Габрово

с възложител: „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 01.10.2020 г. до 14.10.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Обособяване на площадка за съхраняване и третиране на текстилни изделия в сграда, с местоположение в ПИ №087088 по КВС на с. Поповци, община Габрово“