О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Обособяване на площадка за съхраняване и третиране на текстилни изделия в сграда, с местоположение в ПИ №087088 по КВС на с. Поповци, община Габрово“

с местонахождение: местоположение в ПИ №087088 по КВС на с. Поповци, община Габрово

с възложител: М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 16.10.2020 г. до 29.10.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните “Проучване и проектиране на Подробни устройствени  планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово”