О Б Я В А

На основание чл. 8а от Наредбата за условията и реда за извършване на  екологична оценка на планове и програми

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

“Проучване и проектиране на Подробни устройствени  планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово”

 

с местонахождение: Водоснабдяване група села на територията на област Габрово Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци

с възложител: Община Габрово

Уведомление за инвестиционно намерение от Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 23.10.2020 г. до 05.11.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000214 „Дряновски манастир“.