О Б Я В А

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000214 „Дряновски манастир“.

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че

Защитената зона е разположена в землищата на с. Иглика, с. Костенковци, с. Лесичарка, с. Стойчовци, община Габрово, област Габрово, с. Геша, гр. Дряново, с. Караиванца, с. Нейчовци, с. Радовци, с. Скалско, с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово, с. Бижовци, с. Пържиграх, гр. Трявна, с. Черновръх, община Трявна, област Габрово.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите в РИОСВ Велико Търново (гр. Велико Търново, „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Обявата на МОСВ е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от едномесечен срок.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните