5 Септември 2018

1. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 22 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ 1865,70 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 2. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 24 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ около 2200,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 3. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 25 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Цех за първична преработка на дървен материал с площ около 910,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 4. „За проектиране преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ обект с идентификатор 14218.502.451.1.14 за Разширение на работилница за мебели на „БОДИЛУКС 07“ ЕООД – за склад, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“