О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Преустройство на приемно-предавателна станция №3645“

с местонахождение: ПИ 14218.550.281.1 по КК и КР на бул. Трети март №23, община Габрово

с възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 31.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

 

 

Заповед за режим на водата в с. Междени и с. Узуните „Преустройство на приемно-предавателна станция №3531“