Асистентска подкрепа

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Домашен социален патронаж

Звено „Майка и бебе”

Център за обществена подкрепа

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Дневен център за стари хора

Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за обществена подкрепа - ИМКА Габрово

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Клуб на инвалида

Клуб на пенсионера

Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци

Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства

Приемна грижа

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания

16 март 2020

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“