Община Габрово стартира през 2018 г. нова инициатива, насочена към подпомагане на родители и семейства при раждане или осиновяване на дете на територията на общината. Финансовата помощ е еднократна и се отпуска въз основа на „Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово“, приети с Решение № 70/26.04.2018 г. на Общински съвет-Габрово. Ще бъдат обхванати всички деца, които са родени или осиновени в рамките на тази календарна година.

За отпускане на помощта е необходимо родителите/осиновителите да подадат заявление – декларация /по образец/ в „Център за информация и обслужване на граждани“ при Община Габрово. Към заявлението се прилагат: 

  • Копие от диплома за завършено минимум средно образование;
  • Документ, удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка;
  • Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права на единия от родителите при развод /ако е приложимо/;
  • Копие на документ за учредено настойничество /ако е приложимо/;
  • Лична карта на родителите/осиновителите/настойника на детето /за справка/.

Заявлението за отпускане на финансовата помощ се подава за всяко новородено или осиновено дете (до третото дете, включително) в рамките на 9 месеца, считано от датата на раждане/осиновяване на детето/децата.

ВНИМАНИЕ!

С Решение № 193/27.08.2020 г. на Общински съвет Габрово са приети промени в Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово. Oтменено е ограничениото относно броя на децата в едно семейство, чиито родители имат право на финансова подкрепа, и са променени изискванията за адресните регистрации на родителите/осиновителите на новородени/осиновени деца.

След изменението на правилата, право да получат финансова подкрепа имат родители/осиновители с настоящ адрес на територията на община Габрово към датата на подаване на заявлението-декларация в Община Габрово за отпускане на финансовата подкрепа, за разлика от досега действащите правила, които изискваха адресната регистрация по настоящ адрес да е извършена преди (към) датата на раждане/осиновяване на детето.

Запазва се изискването поне единият от родителите/осиновителите да има адресна регистрация по постоянен адрес на територията на общината през последните 3 години, но към датата на подаване на заявление-декларация.

Съобразно направените промени, родители, на които е отказано отпускането на финансова подкрепа поради непокриване на някое/някои от посочените изисквания, свързани с адресните им регистрации, и не са изминали 9 месеца от раждане на детето/децата, могат да подадат отново заявление-декларация по образец в Община Габрово за отпускане на помощта.

С промените в Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово и изискуемите документи за кандидатстване в линковете под текста.


Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Габрово
28.08.2020
Правила за финансова помощ при раждане или осиновяване на дете 566 KB
Декларация за съгласие 168 KB
Заявление-декларация 178 KB