Община Габрово стартира през 2018 г. нова инициатива, насочена към подпомагане на родители и семейства при раждане или осиновяване на дете на територията на общината. Финансовата помощ е еднократна и се отпуска въз основа на „Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово“, приети с Решение № 70/26.04.2018 г. на Общински съвет-Габрово. Ще бъдат обхванати всички деца, които са родени или осиновени в рамките на тази календарна година.

За отпускане на помощта е необходимо родителите/осиновителите да подадат заявление – декларация /по образец/ в „Център за информация и обслужване на граждани“ при Община Габрово. Към заявлението се прилагат: 

  • Копие от диплома за завършено минимум средно образование;
  • Документ, удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка;
  • Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права на единия от родителите при развод /ако е приложимо/;
  • Копие на документ за учредено настойничество /ако е приложимо/;
  • Лична карта на родителите/осиновителите/настойника на детето /за справка/.

Заявлението за отпускане на финансовата помощ се подава за всяко новородено или осиновено дете (до третото дете, включително) в рамките на 9 месеца, считано от датата на раждане/осиновяване на детето/децата.

ВНИМАНИЕ!

С Решение № 193/27.08.2020 г. на Общински съвет Габрово са приети промени в Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово. Oтменено е ограничениото относно броя на децата в едно семейство, чиито родители имат право на финансова подкрепа, и са променени изискванията за адресните регистрации на родителите/осиновителите на новородени/осиновени деца.

След изменението на правилата, право да получат финансова подкрепа имат родители/осиновители с настоящ адрес на територията на община Габрово към датата на подаване на заявлението-декларация в Община Габрово за отпускане на финансовата подкрепа, за разлика от досега действащите правила, които изискваха адресната регистрация по настоящ адрес да е извършена преди (към) датата на раждане/осиновяване на детето.

Запазва се изискването поне единият от родителите/осиновителите да има адресна регистрация по постоянен адрес на територията на общината през последните 3 години, но към датата на подаване на заявление-декларация.

Съобразно направените промени, родители, на които е отказано отпускането на финансова подкрепа поради непокриване на някое/някои от посочените изисквания, свързани с адресните им регистрации, и не са изминали 9 месеца от раждане на детето/децата, могат да подадат отново заявление-декларация по образец в Община Габрово за отпускане на помощта.

С промените в Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово и изискуемите документи за кандидатстване в линковете под текста.

Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Габрово
28.08.2020

Заявление - декларация