Община Габрово стартира през 2018 г. нова инициатива, насочена към подпомагане на родители и семейства при раждане или осиновяване на дете на територията на общината. Финансовата помощ е еднократна и се отпуска въз основа на „Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово“, приети с Решение № 70/26.04.2018 г. на Общински съвет-Габрово. Ще бъдат обхванати всички деца, които са родени или осиновени в рамките на тази календарна година.

За отпускане на помощта е необходимо родителите/осиновителите да подадат заявление – декларация /по образец/ в „Център за информация и обслужване на граждани“ при Община Габрово. Към заявлението се прилагат: 

  • Копие от диплома за завършено минимум средно образование;
  • Документ, удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка;
  • Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права на единия от родителите при развод /ако е приложимо/;
  • Копие на документ за учредено настойничество /ако е приложимо/;
  • Лична карта на родителите/осиновителите/настойника на детето /за справка/.

Заявлението за отпускане на финансовата помощ се подава за всяко новородено или осиновено дете (до третото дете, включително) в рамките на 9 месеца, считано от датата на раждане/осиновяване на детето/децата.


Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Габрово
13.06.2018
Правила за финансова помощ при раждане или осиновяване на дете 379 KB
13.06.2018
Декларация за съгласие 168 KB
13.06.2018
Заявление-декларация 178 KB