„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ (текущ)

„Детска кухня“ (текущ)

„За децата на Габрово“ (текущ)

„Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“ (текущ)

„Грижа в дома в община Габрово“ (текущ)

„Топъл обяд в община Габрово“ (текущ)

„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (приключил)

„Патронажна грижа + в община Габрово“ (приключил)

„Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово 2021-2022 г.“ (приключил)

„Осигуряване на допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община Габрово“ (приключил)

„Повишаване качеството на грижа и подкрепа на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ, чрез закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане“ (приключил)

„Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово“ (приключил)

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 3 (приключил)

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 2 (приключил)

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“ (приключил)

„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ (приключил)

„Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 - 2019 г.“ (приключил)

„Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“ (приключил)

„Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ (приключил)

„Подобряване материалната база на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“ (приключил)

„Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж“ (приключил)

„Приеми ме 2015“ (приключил)

„Нови възможности за грижа“ (приключил)

„И аз имам семейство“ (приключил)

„ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“ (приключил)

„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ (приключил)

„Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“ (приключил)

„Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово“ (приключил)

„Подкрепа в домашна среда за достоен живот” (приключил)

„Стъпки към самостоятелност” (приключил)

„Подобряване нa грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в гр. Габрово” (приключил)

„Предоставяне на висококачествена услуга „домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи” (приключил)

„Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово” (приключил)

„Защитено жилище за предоставяне на алтернативни услуги на деца, напускащи Дом за деца, лишени от родителски грижи” (приключил)