На основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата Община Габрово издава Карти за паркиране на хора с трайни увреждания.

Право на издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания имат лица/деца с определена трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане,  удостоверени с актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица, респективно вид и степен на увреждане при децата, следва да е 50% (петдесет) и над 50 % (петдесет).

Картата за паркиране на хора с трайни увреждания е валидна на територията на цялата страна и се издава се от Кмета на Община Габрово по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. Съдържа следната задължителна информация:

1. Име, фамилия и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;
2. Срок на валидност на картата (съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК/
НЕЛК/ДЕЛК);
3. Сериен номер на картата;

4. Подпис на лицето с увреждания или на законният му представител;

Картата дава право пътни превозни средства, да паркират и престояват на паркоместа обозначени с пътен знак  Д21 "Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания", съгласно Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с валидна Карта за паркиране на хора с трайни увреждания.

При упражняване на правото за преференциално паркиране притежателят на Картата е длъжен при и по време на паркирането на определените места, да я постави на видно място в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, така че лицевата й част да се вижда изцяло.

За издаване на карта за паркиране лицата с трайни увреждания с постоянен/настоящ адрес в Община Габрово е необходимо да подадат Заявление (по образец) до Кмета на Община Габрово. За деца с определен вид и степен на увреждане, заявлението се подава от родител/законен представител. Към Заявлението се прилага:

  1. Актуална цветна снимка паспортен формат;
  2. Пълномощно в случаите, когато Заявлението се подава от упълномощено лице;

Образец на Заявлението може да получите в административната сграда на Община Габрово - Център за информация и обслужване на граждани или да изтеглите тук.

За издаване на Карта за паркиране на хора с трайни увреждания, лицата не заплащат такса.