Адрес: гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13

Тел: 066 830 043

Ръководител: Марияна Рачева

E-mail: mariana.racheva@sosbg.org

Facebook страница: Център за обществена подкрепа

Работното време: 08.15 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък. 

Център за обществена подкрепа представлява комплекс за социални услуги за деца и семейства. Управлява се от Сдружение "SOS Детски селища България" и е с капацитет 50 места.

В Центъра се предоставят услуги за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на деца в специализирани институции, превенцияи корекция на рисковото поведение, превенция от отпадане от училище, превенция на насилието, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск, оценяване, обучаване и подкрепа на приемни родители и осиновители, социално, педагогическо, психологично и логопедично консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Наред с пряката си работа по предоставяне на социални услуги, ЦОП работи за повишаване на обществената чувствителност към социално значими проблеми.

Мисията на Център за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в тяхната семейна и социална среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите им и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Видове услуги, предоставяни в ЦОП:

 • Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
 • Социално консултиране и подкрепа на деца и родители;
 • Психологическо консултиране и подкрепа на деца и родители;
 • Образователна подкрепа;
 • Професионално ориентиране и консултиране на деца, младежи и лица;
 • Психологическа и социална работа с деца и жени, жертви на насилие – подкрепа за преодоляване на последиците от преживяното насилие, подкрепа на семейството;
 • Превенция и работа с деца, застрашени от или отпаднали от училище и техните семейства;
 • Реинтеграция и работа с деца от специализирани институции за деца;
 • Осъществяване на програми за осмисляне на свободното време и за социално включване на потребителите на услугата;
 • Обучение на кандидати за приемни родители, както и последваща подкрепа при настаняване на дете в приемно семейство;
 • Обучение на кандидат- осиновители.
 • Мобилна социална работа;
 • Кампании в общността, целящи информиране и разпознаване на актуални проблеми; превенция и предпазване.

В Центъра работи квалифициран екип от специалисти, включващ ръководител, социален работник, трудотерапевт, психолог и педагог. Осигурена е и възможност за  консултации с логопед.

Потребителите на социалната услуга не заплащат месечна такса. Лица, желаещи да ползват услугите на Центъра, е необходимо да подадат заявление /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“ или до Кмета на Община Габрово.

 

Звено „Майка и бебе” Дневен център за деца и младежи с увреждания