Адрес: гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13

Тел: 066 830 042; 0879 530 460

Завеждащ: Грета Джелепова

E-mail: greta.dzhelepova@sosbg.org

Звено „Майка и бебе” е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално и психологическо консултиране и подкрепа. Услугата е 24-часова и е с капацитет 6 места (двойка майка-бебе).                       

Потребители на услугата са бременни жени в последните месеци на бременността, при които има риск да изоставят детето след раждането; майки с новородени, изразили намерение да ги изоставят; майки, жертва на насилие, в състояние на остър жилищен проблем или друга кризисна ситуация. Престоят на потребителите е до 6 месеца.

В социалната услуга работи квалифициран персонал, включващ: управител, социален работник, психолог и медицинска сестра. В Звено „Майка и бебе“ се предоставят редица услуги, насочени към подкрепа на майката в грижите за детето й с цел да се предотврати неговото изоставяне, както и към настаняване в специализирана институция:

  • Осигуряване подслон на майката и детето и условия за полагане на грижи;
  • Консултации и психологическа подкрепа;
  • Съдействие за достъп до здравни услуги, намиране на личен лекар за майката и детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания, изготвяне на документи;
  • Предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения, за да се избегне социална изолация и подготовка за успешно социално интегриране на двойката майка – дете.
  • Съдействие и подкрепа на майката за развитие на родителски умения и изграждане на привързаност майка – дете;
  • Материална помощ (вещи от първа необходимост, в някои случаи храна и други);
  • Подпомагане за жилищно настаняване, помощ и посредничество за намиране на работа.

                         

В случаите, когато се настаняват майки с повече от едно дете, някои от които на възраст над три години, се работи за превенция на изоставянето на по-големите деца.

Потребителите на социалната услуга в Звеното заплащат месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Лицата, желаещи да ползват услугите на Звено „Майка и бебе“, е необходимо да подадат молба /по образец/ до директора на Дирекция „Социално подпомагане“.  

Услугата е възложена за управление на Сдружение "SOS Детски селища България".      

Домашен социален патронаж Център за обществена подкрепа