Факторите, които повлияват на тийнейджъра да направи избора да не пробва наркотици или след като е удовлетворил любопитството си и е опитал някакво наркотично вещество, да прекрати употребата,  могат да се групират по следния начин:

Защитни фактори, свързани със семейството:

 • Възпитание в семейни ценности и традиции;
 • Изграждане на конструктивни и удовлетворяващи отношения в семейството, почиващи върху взаимно доверие, грижа, подкрепа и уважение;
 • Постоянство и последователност в родителските грижи;
 • Изграждане на умения за справяне със стреса по позитивен начин;
 • Ясни правила и граници, които да бъдат точно аргументирани, а да не бъдат налагани на принципа „защото аз така казвам“;
 • Синхрон между двамата родители по отношение на правилата спрямо детето;
 • Търсене, акцентиране и подкрепяне на силните страни, умения и дарби на детето;
 • Споделяне на отговорностите и вземането на решения в семейството, съобразени с възрастта и възможностите на детето;
 • Възпитаване на умения за самоконтрол – умение да устоява на нуждата от незабавно изпълняване на желанието (импулса) и да отлага удоволствието във времето;
 • Зачитане на правото на мнение на детето;
 • Подкрепа на стремежа към самостоятелност на младата личност;
 • Окуражаване за създаване на пълноценни взаимоотношения извън семейството;
 • Насърчаване на участието на децата в извънкласни дейности – спорт, изкуство, доброволчество, като това не бива да става с натиск и принуда, а чрез подходяща мотивация и съобразяване с възможностите на детето;
 • Ясни правила и граници по отношение на употребата на алкохол и наркотици.

Защитни фактори, свързани с индивидуалните особености, ценности и нагласи:

 • Негативни нагласи по отношение на употребата на наркотици;
 • Знания за рисковете, свързани с употребата на наркотици;
 • Позитивни взаимоотношения с авторитетите – връстници и възрастни;
 • Социална компетентност;
 • Участие в алтернативни дейности – конструктивни занимания в свободното време;
 • Себеувереност и усещане за благополучие;
 • Планове за бъдещето;
 • Умения за отлагане на импулса.

Защитни фактори, свързани с връстниците:

 • Участие в креативни дейности, които не са свързани с употреба на наркотици;
 • Значими и удовлетворяващи приятелски връзки;
 • Приятелска среда, която не приема безкритично това, че връстниците им употребяват наркотици.

Защитни  фактори, свързани с училището:

 • Позитивни нагласи към училището;
 • Свързаност с училището, редовно посещение на училищни занятия;
 • Ясни очаквания към академичното представяне и поведение на учениците;
 • Позитивен климат в училището като институция;
 • Възможност за учениците да участват във взимането на решения относно училищния живот.
Ах, тези младежи! Защо го правят? Защо наркотици? Рискови фактори