Превантивна програма «ОРБИТА» е одобрена за реализиране от Национален център по наркомании – София и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на  изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.
За разработването на програмата е използван моделът за съвременна профилактика на рисковото поведение сред младежите на Полското дружество за противодействие срещу наркоманиите, основаващ се на принципите на «позитивната профилактика».

Основна цел на програма „ОРБИТА“  -  засилване на протективните фактори, чрез които да бъдат ограничени до минимум възможностите за въвличане на юношите в противообществени дейности, включително употреба и злоупотреба с наркотични вещества.
Посредством дейности, насочени към различните целеви групи– ученици, учители, родители,  програма „ОРБИТА“ има следните подцели:

 • Формирането на подкрепяща училищна среда;
 • Развиването на възпитателните и профилактични умения на учителите;
 • Промяна на интерперсоналните отношения в училище;
 • Ограничаване до задължителния минимум на рестриктивните средства за сметка на развиване у учениците на умения за ненасилствено разрешаване на конфликтните ситуации;
 • Оформяне на нагласи, приемащи различията;
 • Повишаване на информираността на родители и учители по отношение на проблемите, свързани с рисковите поведения на подрастващите;
 • Включване на родителите в процеса на профилактика на рисковото поведение на учениците;
 • Осъществяване на дейности, развиващи профилактиката от връстници и интегративната профилактика, като противодействие на насилието и зависимостите;
 •  Прилагане на методи за позитивна превенция чрез интерактивни подходи за формиране на социални компетенции и позитивни личностни ресурси у участниците;
 • Търсене на здравословни алтернативи на рисковото поведение на подрастващите.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Програма „ОРБИТА“ е универсална превантивна програма, насочена към ограничаване на рисковото поведение на юношите. За да бъдат постигнати целите на програмата и за повишаване на ефективността на заложените дейности, тя обхваща следните целеви групи:

 • Ученици – програма „ОРБИТА“ е  насочена към ученици 5-12 клас;
 • Педагози от учебното заведение, реализиращо превантивната програма;
 • Родители на учениците от учебното заведение.

МЯСТО И СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ

 • Превантивна програма „ОРБИТА“ се реализира основно в училищна среда. Отделни дейности от нея /обучения, семинари, профилактични лагери, публични събития/ се осъществяват извън територията на учебното заведение.
 • Превантивна програма „ОРБИТА“ е дългосрочна. За да има измерим резултат от нейното реализиране, следва тя да се прилага минимум 5 години в едно училище.

СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА РАБОТА

 1. ПОЗИТИВНА И КРЕАТИВНА ПРОФИЛАКТИКА
Програмата прилага нова концепция за позитивна профилактика, произхождаща от позитивната психология, която се концентрира върху:

 • Засилване на защитните фактори;
 • Откриване и подпомагане на ресурсите и потенциала на личността;
 • Открояването на позитивните житейски умения у децата и младежите;
 • Откриване и подпомагане на потенциала на близкото семейно и училищно обкръжение.

Позитивната профилактика не се ограничава до “борба” с рисковото поведение, а се насочва към развиване жизнените умения на юношите, ангажирането им в конструктивни, но атрактивни за тях дейности, даване пространство за собствени избори и решения, както и подкрепа в кризите на израстването.
Голямо внимание се обръща и на качеството на контакта между учителя и ученика. Чрез методите и подходите на позитивната профилактика се цели постигане  на автентичност, емпатия и приемане в общуването между двете страни.

2.  ИНТЕГРАТИВНА /КОМПЛЕКСНА/ ПРОФИЛАКТИКА
Освен подходът, базиращ се на позитивната профилактика, успоредно се прилага и подходът на базата на интегративната профилактика.
Предпоставките за прилагане на комплексна профилактика са:

 •  Различните видове проблемно поведение на младите хора имат еднакви причини и цели;
 •  Различните видове проблемно поведение имат същите фактори, които могат да бъдат модифицирани чрез профилактично въздействие;
 •  Различните видове проблемно поведение имат тенденция да се проявяват заедно (често един човек има склонност към разни видове рисково поведение);
 • Различните видове проблемно поведение имат подобни функции в процеса на съзряване.

Различните видове проблемно поведение – посягане към психоактивни субстанции, насилие и агресия, престъпност, училищни неуспехи и други безпокоящи поведения, са свързани помежду си и трябва да бъдат третирани като различни симптоми с един и същ източник на проблемите. И вместо профилактика на всяко отделно проблемно или рисково поведение, се осъществява профилактика на  рисковото поведение като цяло.

3. ПРОФИЛАКТИКА С ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ, А НЕ ЗА ТЯХ
Програма „ОРБИТА“ залага на активното участие на самите ученици при нейната реализация. Тя насочва фокуса към младежите, като те са поставени в ролята на активни творци на правилата.

4. ИНТЕРАКТИВНА ПРОГРАМА - В ДЕЙСТВИЕ И ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ
Превантивна програма „ОРБИТА“ използва методите и техниките на интерактивното обучение – процес на активно взаимодействие между участниците и обучителя, в рамките на което, посредством учене чрез опит и преживяване, участникът придобива нови знания, оформя своите нагласи и отношения към определени феномени, усвоява и упражнява същностни умения, необходими за справяне с различни задачи и ситуации.

5. ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА. ВКЛЮЧВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ.
Педагозите в училищата следва да приемат, че необходимото условие за добър контакт с младите хора /без какъвто е невъзможна успешната профилактична работа/ е уважението към децата и тяхното право да бъдат различни от възрастните. Това означава също приемане на действителността на децата, на взаимоотношенията помежду им и с възрастните, както и уважаване на ценностната им система, дори ако тя не е тъждествена с тяхната, дори ако не им харесва и не са съгласни с нея
Ако учителят сам не притежава умения, които се опитва да оформи у възпитаниците си, рано или късно ще се проявят противоречия между предаваното съдържание и собствените нагласи на учителя. Тук се проявява огромната сила на моделирането – това означава, че обучаването чрез личен пример, предаването на някакво съдържание чрез моделиране, е много по-ефективно отколкото това, което говорим

6. ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ПРЕВАНТИВНИЯ ПРОЦЕС
Отчитайки важната роля на семейството за предпазване на младите хора от рискови поведения, в превантивната програма са заложени и възможности за обучения и работа с  родители, както индивидуално, така и групово.

7. ПРОФИЛАКТИКА ОТ ВРЪСТНИЦИ/ ПОДХОДЪТ „ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ“
Превантивна програма „ОРБИТА“ залага изключително много на лидерски екип от ученици, който да бъде обучен за работа по профилактика на рисковото поведение чрез подхода „връстници обучават връстници“. Предимства:

 • Достоверно въздействие върху целевата група;
 • Двупосочно въздействие – върху връстниците и върху самите младежки лидери;
 • Възможност да се достигне до реалните проблеми на младежите;
 • Създава ефикасни механизми за ограничаване на негативните явления в младежките училищни и извънучилищни среди;
 • Въздействието е дългосрочно и води до трайни промени.


8. СТРАТЕГИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И КОНСТРУКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Една от основните цели на превантивна програма „ОРБИТА“ е търсене на здравословни алтернативи на рисковото поведение на подрастващите. На младия човек не е достатъчно да се каже какво НЕ трябва да прави, а какво ДРУГО МОЖЕ да прави - да му бъде дадена алтернатива на рисковото поведение и правото на избор.

ДЕЙНОСТИ, В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ОРБИТА“

МОДУЛ: УЧЕНИЦИ
Реализиране на Лидерска програма за профилактика от връстници.

 • Сформиране на лидерски екип от ученици от различни паралелки на учебното заведение – между 15 и 20 младежи.
 • Провеждане на 3-дневно обучение за профилактика на рисковото поведение на лидерския екип.
 • Провеждане на 3-дневно обучение на лидерския екип за профилактика по подхода „връстници обучават връстници“
 • Набиране и обучаване на нови ученици от училище.
 • Ежеседмични срещи (2 часа) на лидерския екип
 • Ежемесечни срещи за супервизия и обучение (4 часа), водени от специалисти от ОбСНВ/ПИЦ – Габрово.
 • Реализиране на училищни профилактични и възпитателни дейности
 • Организиране и провеждане на ежегоден 2/3-дневен семинар за най-активните участници в училищната превантивна програма.
 • Двуседмичен летен профилактичен лагер/лидерски семинар

МОДУЛ: УЧИТЕЛИ

 • Двудневно обучение за профилактика на рисковото поведение на педагозите от учебното заведение
 • Определяне на двама учители – ментори на лидерския екип
 • Надграждащи обучения

МОДУЛ: РОДИТЕЛИ

 • Информационни срещи – видове наркотични вещества, ефекти и последици от употребата, признаци за употреба на наркотични вещества, рискови и протективни фактори за злоупотреба с нелегални вещества, проблеми, свързани с рисковите поведения на подрастващите.
 • Обучителни семинари за ролята на семейството в превенция на рисковото поведение сред младите хора и повишаване на родителския капацитет.
 • Индивидуални консултации на родители по проблеми, свързани с рисково поведение и употреба на наркотици.

Повече информация за проекта, тук:  „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ" ЛИДЕРСКА ПРОГРАМА