ПАРТИДА  “С”

За договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени преди влизане в сила на ЗПСК

1993г.

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С001

Продажба чрез търг на Смесен магазин на улица”Хр.Смирненски”№52

Дата на подписване на приватизационния договор

05.10.1993г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Кабакчиев”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Градище”№9

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Смесен магазин на ул.”Хр.Смирненски”№52

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 420 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписаване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С002

Продажба чрез търг на Смесен магазин – магазин за трикотаж на бул.”Априлов” №68

Дата на подписване на приватизационния договор

30.12.1993г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

”СЕВ-БРОКЕРС”ООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Македония”№35

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Смесен магазин –магазин за трикотаж

-седалище

Габрово бул.”Априлов”№68

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

665 100 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С003

Продажба чрез търг на Магазин в подблоково пространство на жил.блок “Ясен” на бул.”Столетов”№127-133

Дата на подписване на приватизационния договор

14.12.1993г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

-

-физическо лице

Пешо Костадинов Дойнов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин в подблоковото пространство на жил.блок “Ясен”

-седалище

Габрово, бул”Столетов”№127-133

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

2 136 660 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

1994г.

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С004

Продажба чрез търг на Магазин “Фаянс” в търговски комплекс “Колелото” на ул.”Хр.Смирненски”№54

Дата на подписване на приватизационния договор

06.04.1994г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Дейзи-69”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

Община Надежда,ж.к.Толстой, бл.38 А ,ет.6 , ап.18

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин “Фаянс”

-седалище

Габрово, ул.”Хр.Смирненски”№54

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

891 500 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора .

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С005

Продажба чрез търг на Магазин в търговски комплекс “Щастие” на ул.”Ст.Караджа”№23

Дата на подписване на приватизационния договор

01.04.1994г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ “Тик-так-Каличкова”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Гр.Казанлък

-адрес на управление

Ул.”Калоян”№18

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин в търговски комплекс “Щастие”

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 285 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С006

Продажба чрез търг на Павильон – метална конструкция в кв.”Бичкиня”

Дата на подписване на приватизационния договор

01.07.1994г..

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ “Руди ИСС”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-няма данни

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Павильон метална конструкция в кв.Бичкиня

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

 100 500 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С007

Продажба на търг “Сладкарница и складове” на ул.”Николаевска” №134

Дата на подписване на приватизационния договор

08.08.1994г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

-

-физическо лице

Боян Цветков Бутански

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Сладкарница и складове

-седалище

Габрово, ул.”Николаевска”№134

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

820 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С008

Продажба на търг “Магазин-сладкарница и складове” на ул.”Чардафон” №1

Дата на подписване на приватизационния договор

11.08.1994г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Марекс” ЕООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин-сладкарница и складове

-седалище

Габрово, ул.“Чардафон”№1

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 270 500 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С009

Продажба на търг  Павильон “Бърза закуска” в

кв.Дядо Дянко

Дата на подписване на приватизационния договор

03.10.1994г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

-адрес на управление

-

-физическо лице

Васил Метев Василев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Павильон “Бърза закуска”

-седалище

Габрово кв.Д.Дянко

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

59 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С010

Продажба на търг Павильон – склад на бул.”Априлов”

Дата на подписване на приватизационния договор

09.12.1994г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

Пчела 34

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

с.Градница

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Павильон-склад

-седалище

Габрово, бул.”Априлов”

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

91 500 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С011

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Ресторант “Москва” на ул.”Скобелевска ” 30

Дата на подписване на приватизационния договор

27.12.1994г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ТУРИСТСПОРТБАНК АД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

Пл.”Света Неделя” 4

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Ресторант “Москва”

-седалище

Габрово, ул.”Скобелевска”30

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

12 800 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

80 000DM, 150 000 и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-Закупен дихателен апарат, компютър за нуждите на отдел “Приватизация ” при Об.Габрово

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С012

Продажба чрез преговори с потенциален купувач  на “Сграда на бивша градска баня” на ул.”Орловска” №3

Дата на подписване на приватизационния договор

30.12.1994г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Еди-Евг. Димитрова”

ЕТ”Лукс-Нейков”

ЕТ”Минекс-Мирослав Нейков”

ЕТ”Микс-Св.Маринова”

ЕТ”Евита-Пепа Попова”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Стара градска баня

-седалище

Габрово, ул.”Орловска”№3

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

2 500 000 лв

Схема на плащане

1 250 000лв платими до края на 1994г., остатъка до 30.06.1995г. Изплатени.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

1995г.

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С013

Продажба чрез търг на Магазин и склад на ул.”Чардафон” №2

Дата на подписване на приватизационния договор

22.02.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Наковски”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин и склад

-седалище

Габрово, ул.”Чардафон”№2

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

730 000лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С014

Продажба чрез търг на “Кафе-сладкарница” на бул.”Столетов”№24

Дата на подписване на приватизационния договор

24.03.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ТУРИСТСПОРТБАНК АД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Кафе-сладкарница

-седалище

Габрово, бул.”Столетов”№24

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 050 000лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С015

Продажба чрез търг на Магазин със складове на ул.”Николаевска ” №134

Дата на подписване на приватизационния договор

24.03.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”ОВОРБАГ”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин със складове

-седалище

Габрово, ул.”Николаевска”№134

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 236 000лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С016

Продажба чрез търг на Магазин със складове

 на ул.”Йосиф Соколски” №21-23

Дата на подписване на приватизационния договор

24.03.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Габър” ООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин със складове

-седалище

Габрово, ул.”Й.Соколски”№21-23

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

2 419 000лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С017

Продажба чрез търг на “Кафене” на ул.”Ем.Манолов”№23

Дата на подписване на приватизационния договор

27.04.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Наковски-Веселин Наковски”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-Хаджи Димитър №11

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Кафене

-седалище

Габрово, ул.”Ем.Манолов”№23

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 220 000лв

Схема на плащане

Плащане до10 дни от подписване на договора.Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С018

Продажба чрез търг на Магазин за битова техника на ул.”Хр.Смирненски”№38

Дата на подписване на приватизационния договор

02.05.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Елидис”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Гр.Костенец

-адрес на управление

-ул.”Теменуга”№8

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за битова техника

-седалище

Габрово, ул.”Хр.Смирненски”№38

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 020 000лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора.Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С019

Продажба чрез търг на Помещение за търговски цели на бул.”Могильов” №2

Дата на подписване на приватизационния договор

02.05.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“СТЕАН”ООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Помещение за търговски цели

-седалище

Габрово, ул.”Могильов”№2

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 040 000лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора. Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С020

Продажба чрез търг на Магазин за хранителни стоки на бул.”Могильов”№2

Дата на подписване на приватизационния договор

02.05.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Агенция Дага С- Георги Ананиев”ЕТ

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Гр.София

-адрес на управление

- общ.Лозенец кв.Хладилника, бул.”Черни връх” №65 ет.5

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

Габрово, бул.”Могильов” №2

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

640 000лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора. Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С021

Продажба чрез търг на Шивашко ателие на бул.”Могильов” №2

Дата на подписване на приватизационния договор

02.05.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Агенция-Дага С- Георги Ананиев”ЕТ

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

- общ.Лозенец кв.Хладилника, бул.”Черни връх” №65 ет.5

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Шивашко ателие

-седалище

Габрово, бул.”Могильов”№2

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 240 000 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора. Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С022

Продажба чрез търг на Заведение за обществено хранене на ул.”Хр.Ботев”№8

Дата на подписване на приватизационния договор

02.05.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Сандра – Рада Христова”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.Ал.Керков №54

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Заведение за обществено хранене

-седалище

Габрово, ул.”Хр.Ботев”№8

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 340 000 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора. Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С023

Продажба чрез търг на Магазин “Видеотека” на ул.”Свищовска” №71

Дата на подписване на приватизационния договор

22.12.1995г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Георги Петков Георгиев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин “Видеотека”

-седалище

Габрово, ул.”Свищовска”№71

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

371 801 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора. Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

1996г.

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С024

Продажба чрез търг на Магазин за хранителни стоки в кв.Етъра 2

Дата на подписване на приватизационния договор

28.05.1996г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Светлана Атанасова Анчева

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

Габрово, кв.Етъра 2

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

771 000лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С025

Продажба чрез търг на Павильон-магазин и склад в кв.Сирмани

Дата на подписване на приватизационния договор

28.05.1996г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Делта Пласт- Пламен Христов”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Павильон – магазин и склад

-седалище

Габрово, кв.Сирмани

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

196 500 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Няма

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С026

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Здравен дом в с.Поповци-Куката

Дата на подписване на приватизационния договор

11.07.1996г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-Пенка Петкова Пашева

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Здравен дом

-седалище

Габрово, с.Поповци

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

2 300 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Няма

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да бъдат разкрити 10-15 работни места.

Изпълнение

Ангажимент признат

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С027

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Хотел-ресторант в местността Люляците

Дата на подписване на приватизационния договор

15.11.1996г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Тодор Стоянов Дросев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Хотел – ресторант

-седалище

Габрово, м.Люляци

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 690 100 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

10 000 000 лв

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

Поради техн.причини обекта замразен

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да се разкрият около 35 работни места

Изпълнение

С констативен протокол от 11.07.2001г. е отразено незпълнение на задължението.

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С028

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Магазин за текстил на ул.”Брянска”№5

Дата на подписване на приватизационния договор

09.12.1996г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

СД”Маги-МА”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за текстил

-седалище

Габрово, ул.”Брянска”№5

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

3 151 890 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

6 000 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

За озеленяване-300ден.лв,

За външн.осветление-1500лв, за ремонти –1758лв

Изпълнение

Анекс от 25.09.2000г.

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да открие минимум 2 нови работни места

Изпълнение

Ангажимент признат

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Наличие на доп.споразумения, допуснати изменения в клаузи на приват.договор

Анекс от 25.09.2000г. предоставяне на стойностна сметка за 1700 лв на видовете ремонтни работи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С029

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Кафе-аператив на ул.”Чардафон” №1

Дата на подписване на приватизационния договор

16.12.1996г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Божидар Стефанов Борисов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Кафе – аператив

-седалище

Габрово, ул.”Чардафон”№1

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

2 105 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

1 200 000 лв

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

500 000лв –инвестиция за обекта, 500 000лв-за оформяне на зелена площ, 200 000лв-ремонт на автобусна спирка

Изпълнение

Ангажимент признат

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да разкрие три работни места до 31.12.1997г.

Изпълнение

Ангажимент признат

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

1997г.

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С030

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Комплекс “Синкевица” в кв.Гачевци

Дата на подписване на приватизационния договор

05.02.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Лотос-ГХ”

-БУЛСТАТ

Е817016173

-данъчен номер

1071033348

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Бул.”Трети март ”№53

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Комплекс “Синкевица”

-седалище

Габрово, кв.Гачевци

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

16 000 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

40 000 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

С Определение №44/21.03.2003г. на ГОС се удължава срока за изпълнение до 21.03.2006г.

Изпълнение

Удължаване на срока за изпълнение до 21.03.2006г.

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

До 2000г. да се разкрият 350 работни места

Изпълнение

Удължаване на срока за изпълнение до 21.03.2006г

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Наличие на доп. споразумения, допуснати изменения в клаузи на приват.договор

Определение №44/21.03.2003г. за удължаване на срока на изпълнение до 21.03.2006г

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С031

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Заведение за обществено хранене в кв. Етъра

Дата на подписване на приватизационния договор

07.02.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Светлана Атанасова Анчева

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

ЗОХ

-седалище

Габрово, кв. Етъра

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

1 900 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

710 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-100 000 лв –ремонт на покрив,  110 000лв- ремонт на парна инсталация, 200 000лв –подмяна на дограма, 300000лв за вътр.ремонт

Изпълнение

Изцяло изпълнени

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да открие 2 нови работни места до 07.02.2000г.

Изпълнение

Изцяло изпълнени

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С032

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Магазин за “Полски стоки”, ул.”Ст.Караджа” №19

Дата на подписване на приватизационния договор

11.02.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-Веселин Генов Наковски

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин “Полски стоки”

-седалище

Габрово, ул.”Ст.Караджа”№19

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

11 500 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

10 000 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

1997г.-5 000 000лв

1998г.-3 000 000лв

1999г.-2 000 000лв

Изпълнение

Ангажименти признати

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да се открият 10 нови работни места

Изпълнение

Не са разкрити 4 работни места, отхвърлен иск по неустойки с Решение №692/18.10.2002г.

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С033

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Магазин ”Парфюмерия и галантерия”, ул.”Ст.Караджа”№19

Дата на подписване на приватизационния договор

11.02.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Тодор Стоянов Дросев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин “Парфюмерия и галантерия”

-седалище

Габрово, ул.”Ст.Караджа” №19

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

9 100 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

От 5 000 000лв до

10 000 000лв за срок от пет години и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

Признати 1 200 000лв признати по документи с констатив.протокол от 19.03.2002г.

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да открие 9 нови работни места

Изпълнение

Не са разкрити 7 раб.места, отхвърлен предявен иск по неустойки с решение №36/05.02.2003г.

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С034

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Кафе-аператив “Дъб”,

бул “Солетов”№135

Дата на подписване на приватизационния договор

31.03.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Гичо Христов Атанасов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Кафе-аператив”Дъб”

-седалище

Габрово, бул.”Столетов”№135

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

16 000 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

20 000 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

2000г. инвестирани-

17 276 ден.лв

Изпълнение

Признати ангажименти

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да осигури 8 работни места до 5години от сключване на договора

Изпълнение

Изпълнен ангажимент

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С035

Продажба чрез търг на Кафе-аператив “Янтра” , ул.”Патриарх Евтимий”

Дата на подписване на приватизационния договор

18.06.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Светослав Николаев Колев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Кафе-аператив “Янтра“

-седалище

Габрово, ул.”П.Евтимий”

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

20 793 150 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора. Платено

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С036

Продажба чрез търг на Магазин “Младост”- южна част, ул.”Николаевска”№8

Дата на подписване на приватизационния договор

01.07.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“ЕДИД -96” ООД

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

Общ.Оборище, ул.Я.Сакъзов ет.2

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин “Младост”

-седалище

Габрово, ул.”Николаевска”№8

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

74 125 994 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора. Платено

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С037

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Хотел ресторант “Бузлуджа”, кв.Бичкиня

Дата на подписване на приватизационния договор

18.07.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Вегеа” АД

-БУЛСТАТ

-817077888

-данъчен номер

-1070010026

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Бул.Столетов 157

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Хотел ресторант “Бузлуджа”

-седалище

Габрово, кв.Бичкиня

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

53 865 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

500 000 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

С конст.протокол от 15.05.2000г. е установено: за 1998г.-34 738лв и 1999г.-200  000лв не са инвестирани

Изпълнение

Анекс от 25.09.2000г. за удължаване на срока до 18.07.2005г.

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Не са разкрити за 1998г.-30бр и за1999г.-40бр

Изпълнение

Анекс от 25.09.2000г. . за удължаване на срока до 18.07.2005г.

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Наличие на доп. споразумения, допуснати изменения в клаузи на приват.договор

Анекс от 25.09.2000г.: срок за изграждане на обекта се удължава до 18.07.2005г.,

-да разкрие 120 нови раб.места при пълна реализация на проекта

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С038

Продажба чрез търг на Магазин “Младост” северна част ул.”Николаевска”№8

Дата на подписване на приватизационния договор

29.07.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Търговска лига”

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

Общ.Студентска, бул.”Г.М.Димитров”1

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин “Младост”

-седалище

Габрово, ул.”Николаевска”№8

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

95 234 760 лв

Схема на плащане

Плащане до 15 дни от подписване на договора. Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С039

Продажба чрез търг на Магазин на бул.”Априлов”№26

Дата на подписване на приватизационния договор

11.08.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Тодор Стоянов Дросев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин

-седалище

Габрово, бул “Априлов”№26

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

57 799 442 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора. Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С040

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Магазин за хранителни стоки на бул.”Априлов”№51

Дата на подписване на приватизационния договор

04.09.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Румен Ганчев”

-БУЛСТАТ

817046597

-данъчен номер

1071044536

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Свищовска 75

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

Габрово, бул.”Априлов”№51

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

43 519 350 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

37 000 000 лв до 31.12.1998г. и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

15 000 000 лв за ремонт,

22 000 000 лв за обзавеждане.

Изпълнение

Неизпълнени инвестиции в размер на 30 110 ден.лв констатирани с протокол от 15.05.2000г.

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да разкрие 25 нови работни места

Изпълнение

Неразкрити 15 раб.места констатирани с протокол от 15.05.2000г.

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

За неизпълнени инвестиции и неразкрити раб.места с конст.протокол от 11.07.2001г. са изчислени неустойки в размер на

9 907 ден.лв.

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С041

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин –оказион на ул.”Ц.Дюстабанов”№22

Дата на подписване на приватизационния договор

07.10.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Николай Георгиев Вълков

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин-оказион

-седалище

Габрово, ул.”Ц.Дюстабанов”№22

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

28 619 580 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора. Платено.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С042

Продажба чрез преговори с потенциален купувач  на Фризьорски салон на ул.”Хр.Ботев”№8

Дата на подписване на приватизационния договор

13.11.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Косьо Михайлов Костов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Фризьорски салон

-седалище

Габрово, ул.”Хр.Ботев”№8

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

26 551 408 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да осигури 3 работни места до 01.06.1998г.

Изпълнение

Ангажимент изпълнен

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С043

Продажба чрез преговори с потенциален купувач на Заведение  за обществено хранене на ул.”Съзаклятие”№2

Дата на подписване на приватизационния договор

13.11.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Добруджанка- Васил Михайлов”

-БУЛСТАТ

Е020428791

-данъчен номер

1071005034

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

К.Карали

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Заведение за обществено хранене

-седалище

Габрово, ул.”Съзаклятие”№2

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

148 944 000 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

100 000 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

1998г-20 089 ден.лв

1999г.- 2 329 ден.лв

2000г.-31 065 ден.лв

Неустойки

Предявен иск по неустойки  отхвърлен с решение №446/11.06.02г. на ГОС

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да запази работните места до момента и разкрие нови 14 бр. при условие , че му се разреши да изгради охраняем паркинг

Неустойки

Предявен иск по неустойки отхвърлен с решение №446/11.06.02г.на ГОС

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Наличие на доп. споразумения, допуснати изменения в клаузи на приват.договор

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С044

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин за хранителни стоки в кв.Лъката, ул.”Орловска”№129

Дата на подписване на приватизационния договор

10.12.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

Стамбули-ЕООД

-БУЛСТАТ

000646284

-данъчен номер

1220023059

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

Бул.”Цар Освободител”№21

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

Габрово,  кв.Лъката

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

63 296 695 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С045

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин за хранителни стоки в кв.Д.Дянко на бул.”3-ти март”№49

Дата на подписване на приватизационния договор

10.12.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Стамбули” ЕООД

-БУЛСТАТ

000646284

-данъчен номер

1220023059

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

Бул.”Цар Освободител”№21

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за хранителни стоки в кв.Д.Дянко

-седалище

Габрово,  бул.”Трети март”№49

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

107 544 167 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С046

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин , ул.”Николаевска”№142

Дата на подписване на приватизационния договор

10.12.1997г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Йонко Василев Йонков

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин

-седалище

Габрово, ул.”Николаевска”№142

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

22 101 000 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

1998г.

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С047

Продажба чрез преговори с потенциални купувачи за Клуб “Отворено общество” на ул.”Скобелевска” №8

Дата на подписване на приватизационния договор

28.01.1998г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

Фондация “Отворено общество”

-БУЛСТАТ

107009483

-данъчен номер

1070012118

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

Пл.”България” №1 , НДК-административна сграда ет.11

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Клуб “Отворено общество”

-седалище

Габрово, ул.”Скобелевска”№8

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

15 192 900 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на  подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

356 000 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

1998г.-  88 000ден.лв

1999г.-108 000ден.лв

2000г.-160 000ден.лв

Изпълнение

Ангажименти-изпълнени

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да разкрие 3 нови раб.места

Изпълнение

Ангажимент –признат

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Няма

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№СО48

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин за ел.материали “Янтра”

на ул.”Хр.Смирненски” №24

Дата на подписване на приватизационния договор

27.04.1998г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Елвира”ООД

-БУЛСТАТ

-123029663Ю

-данъчен номер

-1244662354

-седалище на фирмата

Ст.Загора

-адрес на управление

Ул.”Граф Игнатиев” №38

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за ел.материали”Янтра”

-седалище

Габрово, ул.”Хр.Смирненски”

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

80 326 800 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С049

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин в кв.Бойката

Дата на подписване на приватизационния договор

24.04.1998г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

-

-физическо лице

Николай Кирилов Филипов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин

-седалище

Габрово, кв.Бойката

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

24 500 ден. лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С049

         Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин “Кварц” на ул.”Ст.Караджа”№3

Дата на подписване на приватизационния договор

13.05.1998г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Евга –Евгения Дойчева”

-БУЛСТАТ

107043188Е

-данъчен номер

1071073986

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин “Кварц”

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

48 523 ден.лв

Схема на плащане

Плащане в деня на  подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С051

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Клуб в подблоково пространство на ЖБ”Щастие” №2 на ул.”Ст.Караджа”№3

Дата на подписване на приватизационния договор

15.07.1998г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

-

-физическо лице

Марияна Иванова Петрова

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Клуб в подблоково пространство на

ЖБ”Щастие” №2

-седалище

Габрово, ул.”Ст.Караджа” №25

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

42 300 ден.лв

Схема на плащане

Плащане на 12 690 ден. лв до 10 дни от датата на подписване на договора, остатъка до 30 дни от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С052

Продажба чрез търг с тайно наддаване

на Кафе-аператив “Шипка” –II етаж на ул.”Шипка”№1

Дата на подписване на приватизационния договор

24.07.1998г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ТД”Кобра-08”

-БУЛСТАТ

107029226Ю

-данъчен номер

1070008897

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Х.Димитър”№11

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Кафе-аператив”Шипка”

-седалище

Габрово, ул.”Шипка” №1

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

82 575 ,20 ден. лв

Схема на плащане

Плащане до 10дни на

22  295,30лв , остатъка платим до 30 дни от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С053

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Баня в кв.Бичкиня

Дата на подписване на приватизационния договор

30.12.1998г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”ЖУ-Стефан Воденичаров”

-БУЛСТАТ

102055142Е

-данъчен номер

1021101938

-седалище на фирмата

Бургас

-адрес на управление

К.с.”Изгрев”бл.23, вх.7, ет.1

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Баня

-седалище

Габрово, кв.Бичкиня

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

37 000  лв

Схема на плащане

Плащане  – 11 100 лв до 10  дни, остатъка в тримесечен срок от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Ипотека вписана в томI-16, вх.№127,п.кн.228,стр.380

Заличена-23.06.1999г.

Неустойки

Поради забавяне на плащане- изплатена неустойка

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С054

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Супермаркет в кв.Бичкиня ,бул.”Столетов”№20

Дата на подписване на приватизационния договор

30.12.1998г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-ЕТ”Ненов и син”

-БУЛСТАТ

-107016428Е

-данъчен номер

-1071027062

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Хризантема” 2 ап.15

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Супермаркет

-седалище

Габрово, кв.Бичкиня,бул.”Столетов”№20

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

100 000  лв

Схема на плащане

Плащане до10 дни30 000 лв остатъка в шестмесечен срок от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека томI-17, вх.№128, п.кн.228, стр.381

Заличена-09.07.1999г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

1999г

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С055

Продажба чрез търг с тайно наддаване

на Заведение за обществено хранене в кв.Бичкиня

Дата на подписване на приватизационния договор

14.06.1999г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Румяна Иванова Караиванова

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Заведение за обществено хранене

-седалище

Габрово, кв.Бичкиня

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

12 561  лв

Схема на плащане

Плащане до10 дни-3768,30лв, остатъка до 30 дни от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С056

Продажба чрез търг с тайно наддаване

на Сладкарница и складове на ул.”Хр.Смирненски”№38

Дата на подписване на приватизационния договор

28.06.1999г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Василиса Георгиева”

-БУЛСТАТ

-817011660Е

-данъчен номер

-1071027437

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Мир”31

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Сладкарница и складове

-седалище

Габрово,

ул.”Хр.Смирненски”№38

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

40 848,60 лв

Схема на плащане

Плащане до 10 дни

-12 254,58лв, остатъка- в 30 дневен срок от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С057

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Комплекс “Малина”,

 ул.”Априловска” №1

Дата на подписване на приватизационния договор

31.08.1999г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“КЕМ” ООД

-БУЛСТАТ

- 107062492

-данъчен номер

-1070017683

-седалище на фирмата

-с.Кметовци

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Комплекс “Малина”

-седалище

Габрово, ул.”Априловска” №1

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

170 500 ден.лв

Схема на плащане

Плащане –51 150лв в деня на скл.на договора, остатъка до тримесечен срок  от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I 200, вх.№1496/08.10.1999г., п.кн.232, стр.54

Заличена- 20.12.1999г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

2000г.

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С058

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Незавършено строителство в подблоково пространство на ж.б. на бул.”Столетов”№34

Дата на подписване на приватизационния договор

14.03.2000г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Пенчо Димитров Димитров

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Незавършено строителство в подблоково пространство

-седалище

Габрово, бул.”Столетов”№34

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

31 301 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С059

Продажба чрез търг с тайно наддаване
на Заведение за обществено хранене в кв.Недевци

Дата на подписване на приватизационния договор

22.03.2000г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Петко Колев Лютаков

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Заведение за обществено хранене

-седалище

Габрово, кв.Недевци

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

14 500лв

Схема на плащане

Плащане на 4 350 лв в деня на подписване на договора, остатъка – в 30 дневен срок считан от същата дата

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С060

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Супермаркет

в кв.Голо бърдо на ул.”Прохлада”

Дата на подписване на приватизационния договор

23.06.2000г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Николай Станков Стоянов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Супермаркет

-седалище

Габрово, кв.Голо бърдо, ул.”Прохлада”

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

92 222 лв

Схема на плащане

Плащане 27 668 лв в деня на скл. на договора, 27 668 лв в шестмесечен срок от същата дата, остатъка – в срок до 12 месеца от подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-164, вх.№945/05.05.2000г., п.кн.235, стр.363,

Заличена на 09.07.2001г.

Неустойки

Начислена неустойка за забава на плащане по договор-изплатена на 26.06.2001г.

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С061

Продажба чрез търг с тайно наддаване  на Помещения на Шиваров мост,

ул.”Кап.Д.Никола” №2

Дата на подписване на приватизационния договор

28.06.2000г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Елада-Димитър Линчев”

-БУЛСТАТ

-107015155Е

-данъчен номер

-1071065460

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул”Люлякова градина”№6

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Помещения на Шиваров мост

-седалище

Габрово,

 ул.”Кап.Дядо Никола”№2

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

39 200 лв

Схема на плащане

11 761 лв платима в деня на скл.на договора,11 761 лв -в шестмесечен срок,остатъка до дванадесет месеца от датата на скл на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-Вписана ипотека в том I-173 вх.№974/10.07.2000г.,п.кн.236, стр.24

-Заличена на 27.06.2001г.

Неустойки

Начислена неустойка по договор поради забава на плащане- платена на 02.05.2001г.

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С062

Продажба чрез търг с тайно наддаване

на Супермаркет II част в кв.Младостна ул.”Свищовска”№71

Дата на подписване на приватизационния договор

12.09.2000г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“АВС - 2” ООД

-БУЛСТАТ

-107041919Ю

-данъчен номер

-1070015249

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Хр.Ботев” №21

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Супермаркет II част

-седалище

Габрово, кв.Младост, ул.”Свищовска” №71

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

75 150 лв

Схема на плащане

22 822лв в деня на скл.на договора, 22 822 лв- в шестмесечен срок, остатъка – в дванадесет месечен срок от датата на подписване на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-Вписана ипотека в том II-48,вх.№1362/15.09.2000г., п.кн.237 стр.80

Заличена на 27.08.2001г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С063

Продажба чрез търг с тайно наддаване

на Смесена сграда в с.Малини, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

20.11.2000г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Красимир Христов Димитров

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Смесена сграда

-седалище

С.Малини, общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

6 330 лв

Схема на плащане

1 889лв в деня на скл.на договора, остатъка –в едномесечен срок, считано от същата дата.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С064

Продажба чрез преговори с потенциални купувачи на Супермаркет I част

в кв.Младост, ул.”Свищовска” №71

Дата на подписване на приватизационния договор

12.04.2001г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Е & Д Трейд” АД

-БУЛСТАТ

-111513076

-данъчен номер

-1125087821

-седалище на фирмата

Монтана

-адрес на управление

Бул.”Ал.Стамболийски”№13

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Супермаркет I част

-седалище

Габрово, кв.Младост, ул.”Свищовска” №71

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

250 000 лв

Схема на плащане

 На 17.04.01г.-9 730 лв

15.05.01г.-9 730 лв,

от 01.06.01г. до 01.11.01г.- на шест равни месечни вноски по 22 230 лв, остатъка изплатен на  десет равни месечни вноски,плюс дължимите лихви за периода след 15.05.2001г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-190 000 лв и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

Развален договор с решение №92/18.07.2002г. на ГОС

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Да разкрие 20 бр. раб.места до 31.12.2001г.

Изпълнение

Развален договор с решение №92/18.07.2002г. на ГОС

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том II –9, вх.№1134/11.06.2001г., п.кн.242, стр.93

Заличена на 20.02.2003г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

Решение №92/18.07.2002г. на ГОС

Основания за разваляне на договора

Поради неплащане на разсрочените вноски

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С065

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин за хранителни стоки

в с.Стоевци, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

13.09.2001г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Иван Косев Косев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

С.Стоевци, общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

10 000 лв

Схема на плащане

Плащане на 3 000 лв в деня на подписване на договора, 3000лв –в шестмесечен срок от датата на вкл. на договора, остатъка в срок до 12 месеца от същата дата. За срока на разсроч.плащане над 1 м. се дължи лихва в размер на ОЛП на БНБ плюс 3 пункта

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том II –168, вх.№1934/25.09.2001г., п.кн.244, стр.105

Заличена на 10.06.2003г.

Неустойки

Платена неустойка поради  забава на плащане 83,22 лв на03.02.2003г.

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С066

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Административна сграда-незавършено

строителство в с.Донино, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

24.09.2001г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Вивет Трейдинг”ООД

-БУЛСТАТ

- 831804509

-данъчен номер

-1226060991

-седалище на фирмата

-София

-адрес на управление

-ул.”Дамян Груев”28 ет.2, ап.4

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Административна сграда-незавършено строителство

-седалище

с.Донино общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

21 000 лв

Схема на плащане

6 300лв платими в деня на скл.на договора, остатъка –платим до 12 месеца олихвен в размер на ОЛП на БНБ плюс 3 пункта

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

Изпълнение

-

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том II-194, вх.№2106/19.10.2001г., п.кн.244,стр.276

Заличена на 24.10.2002г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№С067

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Сгради и дворно място

в с.Драгановци, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

11.12.2001г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Алекс и Ко”ООД

-БУЛСТАТ

-107532104

-данъчен номер

-1070021648

-седалище на фирмата

-с.Драгановци

-адрес на управление

-ул.Явор 14

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Сгради и дворно място

-седалище

-с.Драгановци

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

-

Договорена цена

7 150лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

Партида С - II част Партида D