ПАРТИДА  “С”

За договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени преди влизане в сила на ЗПСК

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№C101

70% от дяловете на “Ножаров” ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

24.07.1997г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Колектив-Ножаров” АД

-БУЛСТАТ

817041290

-данъчен номер

1070000233

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Въстаническа”№22

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

“Ножаров”ЕООД

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

70% от капитала на дружеството или 37 996 броя дялове

Договорена цена

102 000ден.лева

Схема на плащане

В брой 10200лв, до 31.03.1998-10 200лв, остатъка до 31.12.1999г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

400 000лв

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

 Сумата инвестирана за пет години

Изпълнение

От конст.протокол от 11.07.2001г. изпълнението е:1997г.-52738лв,1998-41212,31лв, 1999г.-85500лв,2000г.-179451лв

Начислена неустойка за неизпълнени инвестици в размер на 10 137лв, които са изплатени.

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

До 3 години да осигури 300 работни места

Изпълнение

Признат ангажимент

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I 24, вх.242, п.кн.224 стр.183

Разваляне на приватизационния договор

 

Основания за разваляне на договора

 

Други данни

На хартиен носител

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№C102

Продажба на обособена част чрез преговори от “Благоустрояване”ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

10.12.1997г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Димас”АД

-БУЛСТАТ

107030335

-данъчен номер

1070014390

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Хр.Рачев” №5

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

Обособена част от “Благоустрояване”ЕООД

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Асвалтова база и кариера “Чириковец”, РМЦв кв.Д.Дянко, Варово-бетонов възел в кв.Тончевци, Производствена база в кв.Борово

Договорена цена

370 855,404ден.лв

Схема на плащане

10%в брой, остатъка- 325855,40лв платима на равни годишни вноски за 7 години до 10.12.2004г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

100 000лв.

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

За 5 години- по 20 000лв. годишно

Изпълнение

Инвестиции през периода 01.01.1998г.-31.12.2002г.- са напревени  за 400 115лв

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

За 5 години да се открият общо77 нови работни места

Изпълнение

Ангажимент- изпълнен

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-23, вх.№241, п.кн.224, стр.182

Заличена на 07.07.2004г.

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№C103

Договор за продажба на 80% от дяловете на “Габстрой”ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

10,12,1997г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

Габсрой-инвест-АД

-БУЛСТАТ

817044347Ю

-данъчен номер

1070014838

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.”Осми март”№24Г ап.31

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

“Габстрой”ЕООД

-седалище

Гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

80%от  капитала на дружеството, или 2181бр.дялове

Договорена цена

51000ден.лв

Схема на плащане

5 100лв в брой, остатъка

45 900лв на равни годишни вноски за 10 години, дружеството е обявено в неплатежоспособност от 15.09.2000г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

До 3г. да се увеличи двойно работните места, т.е. от 29бр. на 58 работни места

Изпълнение

1998г.-41бр.р.м.

1999г.-53бр.р.м.

2000г.-51бр.р.м.

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Залог,споразумение към договор от 10.12.1997г.

Споразумение към договор за залог от 30.03.2000г.

Неустойки

833лв.неустойка по решение №97/24.03.2003г. – изплатени.

Към 31.10.2005г.- неизплатени год.вноски заедно с начислени лихви и неустойки в размер на 15 482,50лв

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№C101А

20,75% от капитала на “Ножаров”ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

22.06.1999г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Колектив-Ножаров”АД

-БУЛСТАТ

817041290

-данъчен номер

1070000233

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.”Въстаническа”№22

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

“Ножаров”ЕООД

-седалище

Гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

20,75% от капитала на дружеството или 11 263 броя дялове

Договорена цена

72 144лв

Схема на плащане

В брой 21643,остатъка 50501 платим до 22.09.1999г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-продължава да изпълнява задълженията по договор от 24.07.1997г.

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№C103А

Договор за продажба на 20% от дяловете на    ”Габстрой” ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

29.10.1999г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

Габстрой-инвест  АД

-БУЛСТАТ

817044347ю

-данъчен номер

1070014838

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.”Осми март”№24 Г ап.31

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

“Габстрой”ЕООД

-седалище

Гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

20% от дяловете на дружеството

Договорена цена

12 745ден.лв

Схема на плащане

3 823,50лв. в брой

остатък 8 921,50лв в брой до 29.11,1999г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-в сила изпълнението по договор от 12.10.1997г.

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№C104

60% от капитала на “Хлебозавод” ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

04.06.1998г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Канако и сие”ООД

-БУЛСТАТ

107030424

-данъчен номер

1070014900

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Селимица”№4

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

“Хлебозавод” ЕООД

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

60% от капитала на дружеството или 1507 бр. дялове

Договорена цена

970 000 ден.лв

Схема на плащане

Внесени изцяло

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

500 000лв за 3 годишен период и други престации

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

1998г.- 200 000лв

1999г.- 150 000лв

2000г.- 150 000лв

Изпълнение

За 1998г.-207 700лв

     1999г.-164 800лв

     2000г.-138 000лв

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

60 работни места допълнително разкрити до 3 години

Изпълнение

До 04.06.2001-разкрити допълнително 6 раб.места

2002г. средносписъчен състав е увеличен с 24 работника, остават неразкрити 14 раб.места

Неустоики

С анекс от 01.02.2002г.,неустойка в размер 15 993,60лв е заменена като купувача се задължава да предостави топлоенергия за същата равностойност на IIVОУ

За 2003г. – 5 000 лв неизплатени задължения

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Наличие на доп.сполазумения, допуснати изменения в клаузи на приват.договор

Анекс от 30.11.2000г.

Анекс от 01.02.2002г.

Други данни

На хартиен носител

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№C105

70% от капитала на “Свежест”ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

01.02.1999г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Свежест-98 “ АД

-БУЛСТАТ

107057873

-данъчен номер

1070016830

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Бодра смяна”№23

-физическо лице

 

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

“Свежест”ЕООД

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

70% от капитала на дружеството или 15 466 броя дялове

Договорена цена

445 200 ден.лв

Схема на плащане

44 520ден.лв първоначално внесени, остатък 400 068лв се изплащат на равни годишни вноски за 10 години

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

20 600лв

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

За съоръжения и препарати:1999г.-3000лв, 2000г.-4500лв, 2001г.-7000лв, за СМР-1999г.-1000лв, 2000г.-2100лв, 2001г.-3000лв

Изпълнение

Изпълнен ангажимент

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

От 01.02.1999г. до 01.02.2002г. да се разкрият още 3 раб.места

Неутойки

За неразкрити 3 раб.места дължима неустойка– 3 194,40 лв

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том II45

Вх.№1755/25.11.1999г., п.кн.232, стр321

Заличена 07.2002г.

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№C106

70% от дяловете на “Зорница”ЕООД

Дата на подписване на приватизационния договор

11.02.1999г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Зорница-97” ООД

-БУЛСТАТ

107059301ю

-данъчен номер

1070017055

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.Брянска№31

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

 

-наименование

“Зорница”ЕООД

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

70%от капитала на  дружеството или 13 036 бр. дялове

Договорена цена

254 100ден.лв

Схема на плащане

В брой 25 410лв, остатък 228 690лв да се изплати на равни годишни вноски за 10г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

8 000 ден.лв

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

1999г и 2000г. по1 000лв

2001г.,2002г.и 2003г. по 2000лв

Изпълнение

 Признати разходи за инвестиции за 1999г.,2000г., 2001г. и 2002г.

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

За три години да се увеличи броя на работните места с-5

Изпълнение

-признат ангажимент

Данни относно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том II-2,вх.р-р1504, п.кн.232, стр.62 от 11.10.1999г., съгласие за вдигане на ипотека от 07.2002г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

 

Партида С-I част Партида С - III част