ПАРТИДА “D”

За договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизане в сила на ЗПСК

 ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D104А

20 % от дяловете на “Хлебозавод” ООД-Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

13.05.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Канако и сие” ООД

-БУЛСТАТ

107030424

-данъчен номер

1070014900

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Селимица”№4

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Хлебозавод

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

20%от капитала на дружестото или 503 броя дялове

Договорена цена

323 762лв

Схема на плащане

Платени 97 129 в деня на подписване на договора, остатък

226 633лв разсрочен за 2 години олихвен с ОЛП на БНБ , платим на 4-ри равни шестмесечни вноски

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Остава в сила изпълнението по договор от 04.06.1998г.

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

- Остава в сила изпълнението по договорот 04.06.1998г

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Запис на заповед от 12.05.2002г. с падеж 17.04.2004г.

Неустойки

За закъсняло плащане съгласно чл.14.1 от договора, изплатени на 03.12.2002.

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D105А

Продажба на 24,10% от капитала на “Свежест” ООД

Дата на подписване на приватизационния договор

29.11.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Свежест - 98” АД

-БУЛСТАТ

107057873

-данъчен номер

1070016830

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Бодра смяна”№23

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

“Свежест”ООД

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

24,10%от капитала на дружеството или 533 броя дялове

Договорена цена

153 400лв

Схема на плащане

 В брой 46 020лв, остатък 107 380лв увеличен с ОЛП на БНБ от 29.11.2002г. до деня на плащането, 6месеца гратисен период платим на шест равни едномесечни вноски .

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

-

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Запис на заповед от 29.11.2002г. в срок до три години от дата на  издаване, изплатено

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D068

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Част от сутерен на блок Г

от скл.база на ул.”Станционна”№14 гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

23.07.2002г

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

 -

-данъчен номер

 -

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Владимир Димитров Христов

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Част от сутерен на блок Гот скл.база на ул.”Станционна”№14

-седалище

 Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

27 500 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на сключване на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D069

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин за хранителни стоки

на 1-ви етаж от двуетажна сграда в с.Враниловци, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

01.08.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Даниела Вълева” ООД

-БУЛСТАТ

 107027990Ю

-данъчен номер

 1070014048

-седалище на фирмата

-с.Враниловци

-адрес на управление

-

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за хранителни стоки

на 1-ви етаж от двуетажна сграда

-седалище

 с.Враниловци, общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

 15 950 лв

Схема на плащане

 Плащане на 4 785 лв в деня на скл.на договора, остатъка - до шест месеца от същата дата ,като за срока на разсрочване над 1м. се дължи лихва в размер на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

 Вписана ипотека в том I-125, вх.№2581/29.10.2002, стр.3113

Заличена 27.03.2003г.

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D070

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин за хранителни стоки от двуетажна сграда в с.Янковци, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

01.10.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Цанко Илиев Илиев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

 Магазин за хранителни стоки от двуетажна сграда

-седалище

 с.Янковци, общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

22 760 лв

Схема на плащане

Плащане в деня на подписване на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

-

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

Липсва друга информация

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D071

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Обект №1 в партерния етаж

на секция А от жил.бл.”Дунав-2” гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

09.10.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ “Магура-Ирма-Ирена Макавеева”

-БУЛСТАТ

107059618

-данъчен номер

1071081032

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Чавдар”№2 Б

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Обект №1 в партерния етаж

на секция А от жил.бл.”Дунав-2”

-седалище

гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

45 011лв

Схема на плащане

 Плащане на 13 503 лв в деня на скл.на договора, останалата сума увеличена с размера на ОЛП на БНБ за периода от скл.на договора до деня на плащането, да се изплати до 6 месеца

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

 Вписана ипотека в том I-129,вх.№2638/04.11.2002г.

Заличена 11.08.2003г.

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D072

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Обект №2 в партерния етаж

на секция А от жилищен блок “Дунав-2”, гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

09.10.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Магура-Ирма –Ирена Макавеева ”

-БУЛСТАТ

107059618Ю

-данъчен номер

1071081032

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Чавдар” №2 Б

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

 Обект №2 в партерния етаж

на секция А от жилищен блок “Дунав-2”,

-седалище

гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

39 101 лв

Схема на плащане

 Плащане на 11 730 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата увеличен с размера на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-130, вх.№2639/04.11.2002г.

Заличена 11.08.2003г.

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D073

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Обект №3 в партерния етяж на секция В от жил.бл.”Дунав - 2”, гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

09.10.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Магура-Ирма –Ирена Макавеева ”

-БУЛСТАТ

107059618Ю

-данъчен номер

1071081032

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Чавдар” №2 Б

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

 Обект №3 в партерния етяж на секция В от жил.бл.”Дунав - 2”,

-седалище

гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

39 101 лв

Схема на плащане

 Плащане на 11 730 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата увеличен с размера на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-131,вх.№2640/04.11.2002г., стр.3137,223

Заличена на 11.08.2003г.

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D074

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Обект №4 в партерния етаж на секция В от жил.бл.”Дунав-2”, гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

09.10.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Габстрой-Инвест”АД

-БУЛСТАТ

10703441

-данъчен номер

1070014838

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Осми март”24 вх.Г ап.31

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

 Обект №4 в партерния етаж на секция В от жил.бл.”Дунав-2”

-седалище

гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

38 300 лв

Схема на плащане

 Плащане на 11 490 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата увеличен с размера на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-134, вх.№2679/07.11.2002г., п.кн.3541,223

Заличена на 07.07.2004г.

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D075

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Обект №5 в партерния етаж

на секцияС от жил.бл.”Дунав-2”, гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

10.10.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Христо Влаев”

-БУЛСТАТ

817035316Е

-данъчен номер

1071005743

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Топлеш”№26

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Обект №5 в партерния етаж

на секция С от жил.бл.”Дунав-2”

-седалище

гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

23 599 лв

Схема на плащане

 Плащане на 7 080 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата увеличен с размера на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D076

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Обект №6 в партерния етаж на секция С от жил.бл.”Дунав-2”, гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

10.10.2002г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Христо Влаев”

-БУЛСТАТ

817035316Е

-данъчен номер

1071005743

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Топлеш”№26

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Обект №6 в партерния етаж на секция С от жил.бл.”Дунав-2”,

-седалище

гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

43 599лв

Схема на плащане

 Плащане на 13 080 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата увеличен с размера на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

2003г.

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D077

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин за хранителни стоки с.Лесичарка, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

02.01.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

-с.Лесичарка

-адрес на управление

-

-физическо лице

Еленка Георгиева Григорова

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин за хранителни стоки

-седалище

с.Лесичарка , общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

12 900лв

Схема на плащане

 Плащане на 3 870 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата увеличен с размера на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Вписана ипотека в том I-5, вх.№86/27.01.2003г.,п.кн 223, стр.4370

Заличена на 15.12.2003г.

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D078

Продажба чрез търг с тайно наддаване на IV етаж от Складова база ул.”Станционна” №14 гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

30.01.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-“Валя” ООД

-БУЛСТАТ

-107525418

-данъчен номер

-1070020951

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”А.Кънчев” №25

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

IV етаж от Складова база ул.”Станционна” №14

 

-седалище

гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

84 330 лв

Схема на плащане

 Плащане на 25 299 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата като за срока на разсроченото плащане  над 1м. , се дължи лихва в размер на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Начислена неустойка поради забава на плащане, съгласно чл.8,ал.2 от договора за продажба , неизплатена част 3419,96лв . Издаден е изпълнителен лист от 23.06.2005г. на ГРС за сумата от 7 147,72лв

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D079

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Обект I-ви етаж

от Складова база на ул.”Станционна” №14

Дата на подписване на приватизационния договор

20.02.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

ЕТ”Христо Влаев”

-БУЛСТАТ

-817035316

-данъчен номер

-1071005743

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”Топлеш”№26

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Обект I-ви етаж

от Складова база

-седалище

Габрово, ул.”Станционна” №14

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

127 999 лв

Схема на плащане

 Плащане на 38 400 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата ,като за срока на разсрочване над 1м. се дължи лихва в размер на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D080

Продажба чрез търг с тайно наддаване на сутерен от Складова база , ул.”Станционна” №14 , гр.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

26.02.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Валдимекс-БН”ЕООД

-БУЛСТАТ

-040958459Ю

-данъчен номер

-1225000138

-седалище на фирмата

София

-адрес на управление

-ул.”Х.Димитър”№113

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Сутерен от Складова база

-седалище

ул.”Станционна”№14  , гр.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

81 777,99лв

Схема на плащане

 Плащане на 24 533,37 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата като за срока на разсроченото плащане  над 1м. , се дължи лихва в размер на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D064 А

Продажба чрез търг на Супермаркет Iчаст в кв.Младост на ул.”Свищовска” №71

Дата на подписване на приватизационния договор

06.03.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 “ФЛЕШ-А” ЕООД

-БУЛСТАТ

 -121778233

-данъчен номер

 -2225078206

-седалище на фирмата

Велико Търново

-адрес на управление

 Ул.България №1

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

 Супермаркет I част

-седалище

 Габрово, кв.Младост

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

 200 100 лв

Схема на плащане

Плащане на  60 030 лв в деня на подписване на договора, остатъка – до шест месеца от същата дата, като за срока на разсроч.плащане, над

1м. се дължи лихва в размер на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Неустойка за изплащане в забава съгласно чл.12, ал.4 от същия договор- 3 900 лв, изплатени.

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D081

Продажба чрез търг с тайно наддаване на Магазин II-етаж

с.Враниловци, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

24.04.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Даниела Вълева” ООД

-БУЛСТАТ

-107027990

-данъчен номер

-1070014048

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”П.Славейков”№6

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Магазин II-етаж

 

-седалище

с.Враниловци, общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

16 500лв

Схема на плащане

 Плащане на 4 950 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата като за срока на разсроченото плащане  над 1м. , се дължи лихва в размер на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D082

Заведение за обществено хранене, с.Враниловци, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

24.04.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Даниела Вълева” ООД

-БУЛСТАТ

-107027990

-данъчен номер

-1070014048

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-ул.”П.Славейков”№6

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Заведение за обществено хранене

-седалище

с.Враниловци, общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

17 900 лв

Схема на плащане

 Плащане на 5 370 лв в деня на скл.на договора, остатъка- до шест месеца от същата дата като за срока на разсроченото плащане  над 1м. , се дължи лихва в размер на ОЛП на БНБ

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D083

Продажба чрез търг с тайно наддаване на

Бивша училищна сграда с.Жълтеш, общ.Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

23.06.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-БУЛСТАТ

-

-данъчен номер

-

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

-

-физическо лице

Кольо Колев Йорджев

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

Бивша училищна сграда

-седалище

с.Жълтеш, общ.Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

Договорена цена

23 524лв

Схема на плащане

 Плащане в деня на сключване на договора

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

 ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D106А

20% от дяловете на “Зорница” ООД

Дата на подписване на приватизационния договор

23.10.2003г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

Зорница –97

-БУЛСТАТ

107059301

-данъчен номер

1070017055

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

ул.Брянска №31

-физическо лице

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

“Зорница”ООД

-седалище

Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

20%от капитала на дружеството

Договорена цена

72 600лв.

Схема на плащане

Плащане на 10 890лв в деня на подписване на договора, остатъка платим до 5 години на равни годишни вноски увеличен с ОЛП на БНБ от същата дата.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

Остава в сила договор от 11.02.1999г.

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Запис на заповед от 23.10.2003г.

Изплатен 30.05.2005г.

Неустойки

-

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№D106Б

Продажба на 10% от дяловете на “Зорница”ООД - Габрово

Дата на подписване на приватизационния договор

24.02.2004г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 “Зорница-97” ООД

-БУЛСТАТ

 107059301

-данъчен номер

 1070017055

-седалище на фирмата

Габрово

-адрес на управление

Ул.”Л.Каравелов”№25

-физическо лице

-

Данни за дружеството, предмет на продажба:

-наименование

 “Зорница”ООД

-седалище

 Габрово

Процент и брой акции/дялове – предмет на продажба

 10% от дяловете или 187 дяла

Договорена цена

 36 300 лв

Схема на плащане

 Изплатени  в деня на подписване на договора с платежно от 17.02.2004г.

Общ размер на задължението за извършване на инвестиции, съгласно приватизационния договор

 -

Данни за инвестиционната програма, поета от купувача за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни за поетото задължение за поддържане на трудова заетост за всеки отчетен период

-

Изпълнение

-

Данни отностно наличието на предвидени в договора обезпечения/залог, ипотека, банкова гаранция/

Неустойки

Разваляне на приватизационния договор

-

Основания за разваляне на договора

-

Други данни

На хартиен носител

Партида С - III част