Приложение№2

Партида “В”

Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото

на общински търговски дружества, които се използват

за стопански цели, както и обекти на строителството,

не включени в имуществото на ОТД

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                   №В084

Продажба на бивша автоспирка, преустроена в магазин и кафе-аператив

                                в с.Яворец, общ.Габрово

Наименование на обекта

Бивша автоспирка, преустроена в магазин и кафе-аператив

Местонахождение

с.Яворец, общ.Габрово

Адрес

с.Яворец, общ.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №16/21.02.2002г. на ОбС-Габрово

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 12.03.2002г., с адв.Савка Илиева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно –приемателен протокол от 28.03.2002г.

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 16.04.2002г., с колектив –ръководител инж.Н.Щебунаева, актуализация 23.12.2003г.

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно –приемателен протокол от 29.04.2002г., за актуализацията -29.12.2003г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №68/01.04.2004г. на ОбС- Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №68/01.04.2004г. на ОбС- Габрово,ДВ бр. 36/30.04.2004г.

Дата на провеждане на търга

07.06.2004г.

Начална тръжна цена

11 100 лв

Крайно класиране на участниците в търга

Пенка Кирилова Стоянова на I място

Цена, предложена от участниците в търга

13 100 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

07.07.2004г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-седалище на фирмата

-адрес на управление

-номер на фирмено дело

-физическо лице

Пенка Кирилова Стоянова

Цена на обекта по договора

13 100 лв

Срок за плащане

12 месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

23.06.2005г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

Други данни

На хартиен носител

                ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                            №В085

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на Магазин за хранителни стоки в с.Раховци,  общ..Габрово

Наименование на обекта

Магазин за хранителни стоки

Местонахождение

с.Раховци,  общ..Габрово

Адрес

с.Раховци,  общ..Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №5/21.01.1999г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 04.1999г., адв.И.Колев.

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 06.04.1999г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от май 1999г., арх.Л.Велчева и инж.Станев

Актуализация от август 2001г.от

арх.Л.Велчева и инж.Станев

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 18.08.2001г

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №162/29.07.2004г. на Об.С гр.Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №162/29.07.2004г. на Об.С гр.Габрово, ДВ бр.79/10.09.2004г.

Дата на провеждане на търга

18.10.2004г.

Начална тръжна цена

24 850 лв

Крайно класиране на участниците в търга

Дойчин Станев Дончев

Цена, предложена от участниците в търга

25 150 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

11.11.2004г.

Данни за купувача:

-

-наименование на фирмата

-

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

-

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Дойчин Станев Дончев

Цена на обекта по договора

25 150 лв

Срок за плащане

Шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

14.01.2005г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

Няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В086

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

 Магазин за хранителни стоки в кв.20а, кв.Недевци, гр.Габрово

Наименование на обекта

Магазин за хранителни стоки

Местонахождение

Гр. Габрово

Адрес

кв.Недевци

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №46/27.03.2003г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 31.05.2004г., адв.Д.Даначева.

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 03.06.2004г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 26.07.2004г, инж.Христо Калчев

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 28.07.2004г.г

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №199/23.09.2004г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №199/23.09.2004г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ94/

Дата на провеждане на търга

26.11.2004г.

Начална тръжна цена

20 790лв

Крайно класиране на участниците в търга

Стефан Христов Христов

Цена, предложена от участниците в търга

41 190 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

28.12.2004г.

Данни за купувача:

-

-наименование на фирмата

-

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

-

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Стефан Христов Христов

Цена на обекта по договора

41 190 лв

Срок за плащане

До шест месеца, сумата изплатена в деня на сключване на договора

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

28.12.2004г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В087

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Трети етаж от Складова база в сградата на

Търговия на едро ул.”Станционна” №14, гр.Габрово

Наименование на обекта

Трети етаж от Складова база в сградата на Търговия на едро

Местонахождение

Гр. Габрово

Адрес

ул.”Станционна” №14, ет.3

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №128/25.07.2002г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от  03.2002г.  адв.Симеон Тъпов

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 27.03.2002г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 10.04.2002г, Консултанска фирма “Консулт Комерс Инженеринг” ЕООД, гр.София

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 04.2002г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №165/29.07.2004г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №165/29.07.2004г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ79/10.09.2004г

Дата на провеждане на търга

22.10.2004г.

Начална тръжна цена

64 500лв

Крайно класиране на участниците в търга

“ЕРИДАН”ООД

Цена, предложена от участниците в търга

64 500 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

29.12.2004г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“ЕРИДАН”ООД

-седалище на фирмата

Гр.Габрово, ул.”Ал.Константинов” №65

-адрес на управление

Гр.Габрово, ул.”Ал.Константинов” №65

-номер на фирмено дело

Ф.Д №371/1996г.

-физическо лице

Управител -Тошко Тодоров

Цена на обекта по договора

64 500 лв

Срок за плащане

До шест месеца, сумата изплатена в деня на сключване на договора

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

29.12.2004г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В088

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Втори етаж от Складова база в сградата на

Търговия на едро ул.”Станционна” №14, гр.Габрово

Наименование на обекта

Втори етаж от Складова база в сградата на Търговия на едро

Местонахождение

Гр. Габрово

Адрес

ул.”Станционна” №14, ет.3

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №128/25.07.2002г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от  03.2002г.  адв.Симеон Тъпов

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 27.03.2002г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 10.04.2002г, Консултанска фирма “Консулт Комерс Инженеринг” ЕООД, гр.София

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 04.2002г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №271/16.12.2004г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №271/16.12.2004г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.8/21.01.2005г

Дата на провеждане на търга

07.02.2005г.

Начална тръжна цена

83 700лв

Крайно класиране на участниците в търга

ЕТ”Анелия Косева”

Цена, предложена от участниците в търга

83 700 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 10.03.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 ЕТ”Анелия Косева”

-седалище на фирмата

Гр.Габрово,ул.Свищовска №73, ап.5

-адрес на управление

Гр.Габрово, ул.Свищовска №73,ап.5

-номер на фирмено дело

Ф.Д №255/2003г.

-физическо лице

Собственик –Анелия Косева

Цена на обекта по договора

83 700 лв

Срок за плащане

До три месеца.

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

 12.04.2005г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В089

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект УПИ V-96 в  кв.36 заедно с магазин за хранителни стоки и заведение за обществено хранене в с.Велковци, общ.Габрово

Наименование на обекта

УПИ V-96 в  кв.36 заедно с магазин за хранителни стоки и заведение за обществено хранене

Местонахождение

с.Велковци, общ.Габрово

Адрес

с.Велковци, общ.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №46/27.03.2003г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 25.10.2004г.,  адв.Диана даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 27.10.2004г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 03.11.2004г, инж.Найда Щебунаева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 08.11.2004г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №270/16.12.2004г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №270/16.12.2004г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.8/21.01.2005г

Дата на провеждане на търга

11.02.2005г.

Начална тръжна цена

24 200лв

Крайно класиране на участниците в търга

ЕТ”Ива – Пенка Христова”

Цена, предложена от участниците в търга

24 200 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 16.03.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 ЕТ” Ива – Пенка Христова”

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

ул.Хризантема, 01, вх.Г, ет.3, ап.9

-номер на фирмено дело

Ф.Д №1906/1992г.

-физическо лице

Собственик –Пенка Христова

Цена на обекта по договора

24 200 лв

Срок за плащане

До шест  месеца, изплатени неустойки и лихви на стойност 4705,43лв

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

8.11.2005г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В090

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Клуб в партерния етаж  на жил.бл.”Мазалат”

на бул.”Трети март” №21, гр.Габрово

Наименование на обекта

Клуб в партерния етаж  на жил.бл.”Мазалат”

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

бул.”Трети март” №21, гр.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №128/25.07.2002г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 05.1999г.,  адв.Иван Колев

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 25.05.1999г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 05.1999г, арх.Л.Велчева, актуализация 04.2002г. инж.Найда Щебунаева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 18.04.2002г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №15/07.01.2005г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №15/07.01.2005г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.17/22.02.2005г

Дата на провеждане на търга

11.03.2005г.

Начална тръжна цена

5 670лв

Крайно класиране на участниците в търга

Татяна Цвяткова

Цена, предложена от участниците в търга

5 670 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 24.03.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.”Хризантема” №14

-номер на фирмено дело

-физическо лице

Татяна Цвяткова

Цена на обекта по договора

5 670 лв

Срок за плащане

Изцяло на една вноска

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  24.03.2005г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В091

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Стоматологичен кабинет в партерния етаж  на жил.бл.”Мазалат”

на бул.”Трети март” №21, гр.Габрово

Наименование на обекта

Стоматологичен кабинет в партерния етаж  на жил.бл.”Мазалат”

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

бул.”Трети март” №21, гр.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №128/25.07.2002г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 05.1999г.,  адв.Иван Колев

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 25.05.1999г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 05.1999г, арх.Л.Велчева, актуализация 04.2002г. инж.Найда Щебунаева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 18.04.2002г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №16/07.01.2005г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №16/07.01.2005г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.17/22.02.2005г

Дата на провеждане на търга

11.03.2005г.

Начална тръжна цена

6 300лв

Крайно класиране на участниците в търга

“Фул-микс” ООД

Цена, предложена от участниците в търга

6 300 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 12.04.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 Фул-микс ООД

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.”Митко Палаузов” №25

-номер на фирмено дело

346/2001г.

-физическо лице

Цена на обекта по договора

6 300 лв

Срок за плащане

До шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  27.09.2005г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В092

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Магазин за хранителни стоки и ЗОХ в кв.Войново, гр.Габрово

Наименование на обекта

Магазин за хранителни стоки и ЗОХ в кв.Войново

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

Кв.Войново

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №46/27.03.2003г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 07.03.2005г.,  адв.Детелин Цонев

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 09.03.2005г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 17.03.2005г, инж.Кунчо Петров

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 21.03.2005г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №53/28.04.2005г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №53/28.04.2005г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.45/31.05.2005г

Дата на провеждане на търга

17.06.2005г.

Начална тръжна цена

22100лв

Крайно класиране на участниците в търга

Ангел Митев

Цена, предложена от участниците в търга

22700лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 18.07.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 -

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

-

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Ангел Митев

Цена на обекта по договора

22700лв

Срок за плащане

До шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

14.11 .2005г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В093

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Заведение за обществено хранене в с.Лесичарка, общ.Габрово

Наименование на обекта

Заведение за обществено хранене в с.Лесичарка

Местонахождение

с.Лесичарка

Адрес

с.Лесичарка, общ.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №46/27.03.2003г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 03.2002г.,  адв.Симеон Тъпов

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 27.03.2002г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 29.07.2005г, . инж.Христо Калчев

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 02.08.2004г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №52/28.04.2005г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №52/28.04.2005г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.45/31.05.2005г

Дата на провеждане на търга

17.06.2005г

Начална тръжна цена

16670лв

Крайно класиране на участниците в търга

Мирела Станева

Цена, предложена от участниците в търга

16870лв.

Дата на подписване на приватизационния договор

 18.07.2005

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 -

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

-

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Мирела Станева

Цена на обекта по договора

16870лв

Срок за плащане

До дванадесет месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  26.05.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В094

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Бивша сладкарница на ХХ етаж в ж.бл.”Рачо Ковача”,

 ул.”Софроний Врачански” №9, гр.Габрово

Наименование на обекта

Бивша сладкарница на ХХ етаж в ж.бл.”Рачо Ковача”

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

ул.”Софроний Врачански” №9

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №16/21.02.2002г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 04.2002г.,  адв.Савка Илиева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 04.2002г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор за  актуализация от 12.2003г с инж.Н. Щебунаева и инж.Я.Ралева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 29.12.2003г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №110/02.06.2005г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №110/02.06.2005г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.53/28.06.2005г

Дата на провеждане на търга

15.07.2005г.

Начална тръжна цена

52900лв

Крайно класиране на участниците в търга

Даниел Станев

Цена, предложена от участниците в търга

52 900лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 19.08.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 -

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

-

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Даниел Станев

Цена на обекта по договора

52 900лв

Срок за плащане

До дванадесет месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  19.08.2005г.

изплатен изцяло

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

                     ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В095

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Пети етаж от Складова база в сградата на Търговия на едро на ул.”Станционна”

№ 14, гр.Габрово

Наименование на обекта

Пети етаж от Складова база в сградата на Търговия на едро

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

ул.”Станционна” № 14

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №176/28.07.2005г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от  03.2002г.  адв.Симеон Тъпов

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 27.03.2002г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 10.04.2002г, Консултанска фирма “Консулт Комерс Инженеринг” ЕООД, гр.София

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 04.2002г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №176/28.07.2005г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №176/28.07.2005г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.74/13.09.2005г

Дата на провеждане на търга

30.09.2005г

Начална тръжна цена

78 000лв

Крайно класиране на участниците в търга

ЕТ “Демея-Мара Иванова”

Цена, предложена от участниците в търга

79 000лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 02.11.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 ЕТ “Демея-Мара Иванова”

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Свищовска №81

-номер на фирмено дело

522/2000г.

-физическо лице

Собственик Мара Иванова

Цена на обекта по договора

79 000лв

Срок за плащане

Изплатени изцяло

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  02.11.2005г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

Няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В096

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект УПИ VІІ в кв.Любово заедно с магазин в гр.Габрово

Наименование на обекта

УПИ VІІ в кв.Любово заедно с магазин

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

Ул.”Черни връх”

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №46/27.03.2003г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 08.07.2005г.,  адв.Детелин Цонев

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 11.07.2005г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 12.07.2004г. инж.Христо Калчев

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 15.07.2005г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №216/29.09.2005г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №216/29.09.2005г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.86/28.10.2005г

Дата на провеждане на търга

18.11.2005г

Начална тръжна цена

52 400лв

Крайно класиране на участниците в търга

ЕТ “Компас-Христо Панчугов”

Цена, предложена от участниците в търга

57 800лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 16.12.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 ЕТ “Компас-Христо Панчугов”

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.П.Каравелов №6

-номер на фирмено дело

578/1992г.

-физическо лице

Цена на обекта по договора

57 800лв

Срок за плащане

До шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  29.03.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В097

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект УПИ VІІ в кв.63, кв.Хаджицонев мост заедно с

бивша детска градина, гр.Габрово

Наименование на обекта

УПИ VІІ в кв.63, кв.Хаджицонев мост заедно с бивша детска градина

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

кв.63, кв.Хаджицонев мост

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №46/27.03.2005г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 08.03.2005г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 11.03.2004г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 02.08.2004г. инж.Христо Калчев

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 06.08.2004г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №217/29.09.2005г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №217/29.09.2005г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.86/28.10.2005г

Дата на провеждане на търга

18.11.2005г

Начална тръжна цена

116 730лв

Крайно класиране на участниците в търга

“ТИС” ООД

Цена, предложена от участниците в търга

116 730лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 21.12.2005г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 “ТИС” ООД

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Кв.Войново

-номер на фирмено дело

732/1993г.

-физическо лице

Цена на обекта по договора

Срок за плащане

До дванадесет  месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

 20.12 .2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В098

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Складово помещение в ж.бл.”Могильов”,

ул.”Свищовска” №75, гр.Габрово

Наименование на обекта

Складово помещение в ж.бл.”Могильов”

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

 ул.”Свищовска” №75

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение № 263/15.12.2005г.

ДВ бр.89/24.01.2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 20.05.2005г. адв.Детелин Цонев

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от   25.05.2005г.

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от  14.11.2005г. от инж.Янка Ралева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от  16.11.2005г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №  263/15.12.2005г.       . на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение № 263/15.12.2005г.            . на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ№ 89/24.01.2006г

Дата на провеждане на търга

 10.02.2006г.

Начална тръжна цена

 15 800лв

Крайно класиране на участниците в търга

ЕТ”Стефанел-Руса Косева”

Цена, предложена от участниците в търга

28 800лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 09.03.2006г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 ЕТ”Стефанел-Руса Косева”

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.Градище №32

-номер на фирмено дело

625/2004г.

-физическо лице

-

Цена на обекта по договора

28 800лв

Срок за плащане

До шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

   18.08.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В099

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Поземлен имот в околовръстния полигон на с.Гайтани, общ.Габрово заедно с магазин и клуб в незавършен вид

Наименование на обекта

Поземлен имот в околовръстния полигон,  заедно с магазин и клуб в незавършен вид

Местонахождение

общ.Габрово

Адрес

 с.Гайтани

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение № 15/26.01.2006г.

ДВ бр.16/21.02.2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от12.07.2005г.  адв.Детелин Цонев

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от  15.07.2005г.

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 01.08.2005г. инж.Найда Щебунаева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от  03.08.2005г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение № 15/26.01.2006г   на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №  15/26.01.2006г           . на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ  16/21.02.2006г.

Дата на провеждане на търга

 10.03.2006г.

Начална тръжна цена

 7 500лв

Крайно класиране на участниците в търга

Димитринка Лунгова

Цена, предложена от участниците в търга

7 500 лв

Дата на подписване на приват. договор

 14.03.2006г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 -

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

-

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Димитринка Лунгова

Цена на обекта по договора

7 500лв

Срок за плащане

До шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

 

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В100

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект  Заведение за   хранене и развлечение /Кафе аперитив/ от административна сграда на “Благоустрояване” ЕООД, гр.Габрово   

Наименование на обекта

 Заведение за   хранене и развлечение /Кафе аперитив/ от административна сграда на “Благоустрояване” ЕООД, гр.Габрово

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

 Бул.”Трети март” №53

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение № 45/09.03.2006г.

ДВ бр.33/21.04.2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от  08.12.2005г., адв.Светла Банкова

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от  12.12.2005г.

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор с инж.Христина Дренска

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 02.01.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №  45/09.03.2006г      на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение № 45/09.03.2006г            . на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.33/21.04.2006г

Дата на провеждане на търга

 08.05.2006г.

Начална тръжна цена

 57 000 лв

Крайно класиране на участниците в търга

“Николас” ООД

Цена, предложена от участниците в търга

57 000 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 05.06.2006г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 “Николас” ООД

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.”Райчо Каролев”

-номер на фирмено дело

587/2002г.

-физическо лице

-

Цена на обекта по договора

57 000

Срок за плащане

До шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  05.06.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В101

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект УПИ ІІ –147  заедно с Бивше училище от кв.7 по плана на кв.Златари , гр.Габрово

Наименование на обекта

УПИ ІІ –147  заедно с Бивше училище от кв.7 по плана на кв.Златари

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

кв.Златари,

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №105/20.04.2006г.

ДВ бр.40 /2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от  13.02.2006г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 15.02.2006г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 14.03.2006г. инж.Янка Ралева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 17.03.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №105/20.04.2006г . на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №105/20.04.2006г . на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.40/2006г

Дата на провеждане на търга

02.06.2006г

Начална тръжна цена

14 500лв

Крайно класиране на участниците в търга

Виолета Георгиева Петроу

Цена, предложена от участниците в търга

24 000 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

04.07.2006г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

-

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Виолета Георгиева Петроу

Цена на обекта по договора

24 000 лв

Срок за плащане

До шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  03.01.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В102

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект Производствено помещение в приземния етаж на масивна сграда

в кв.Русевци, гр.Габрово

Наименование на обекта

Производствено помещение в приземния етаж на масивна сграда

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

кв.Русевци,ул.Н.Геров №51,

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №142/15.07.2004г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 26.10.2004г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 28.10.2004г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 02.11.2004г. инж.Христо Калчев

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 05.11.2004г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №185/29.06.2006г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №185/29.06.2006г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.70/29.08.2006г

Дата на провеждане на търга

15.09.2006г

Начална тръжна цена

10240лв

Крайно класиране на участниците в търга

ЕТ “Плам- Пламен Тотев”

Цена, предложена от участниците в търга

10 240 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 18.10.2006г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 ЕТ “Плам- Пламен Тотев”

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.Селимица №1

-номер на фирмено дело

№17/1990г.

-физическо лице

-

Цена на обекта по договора

10 240 лв

Срок за плащане

Изцяло изплатен

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  18.10.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В103

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект УПИ ІІ -за обществени обслужващи дейности в кв.Недевци, по плана на гр. Габрово   заедно с магазин за хранителни стоки

Наименование на обекта

 УПИ ІІ -за обществени обслужващи дейности в кв.Недевци, по плана на гр. Габрово   заедно с магазин за хранителни стоки

Местонахождение

гр.Габрово

Адрес

 Кв.Недевци, ул.Мазалат

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №142/15.07.2004г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 25.05.2005г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 28.05.2005г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 07.06.2005г. инж.Христина Дренска

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 10.06.2005г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №187/29.06.2006г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №187/29.06.2006г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.70/29.08.2006г

Дата на провеждане на търга

15.09.2006г

Начална тръжна цена

30 900лв

Крайно класиране на участниците в търга

ЕТ “НИКМАР”–Николай Ангелов

Цена, предложена от участниците в търга

30 900 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 16.10.2006г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 ЕТ “НИКМАР”

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

 бул.Могильов №79

-номер на фирмено дело

№527/2005г.

-физическо лице

-

Цена на обекта по договора

 30 900 лв

Срок за плащане

Изцяло изплатен

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  16.10.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В104

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект  УПИ ХХІV-23 за обществено обслужване от кв.4 по плана на с.Чарково, общ.Габрово, заедно с магазин и склад

Наименование на обекта

  УПИ ХХІV-23 за обществено обслужване от кв.4 по плана на с.Чарково, общ.Габрово, заедно с магазин и склад

Местонахождение

 с.Чарково, общ.Габрово

Адрес

 с.Чарково, общ.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №47/09.03.2006г.  ДВ 65бр/2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 17.05.2006г.,  адв.Светла Банкова

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 19.05.2006г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 30.05.2006г. инж.Анка Николова

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 02.06.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №186/29.06.2006г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №186/29.06.2006г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.70/29.08.2006г

Дата на провеждане на търга

19.09.2006г

Начална тръжна цена

38 500лв

Крайно класиране на участниците в търга

 Рачо Атанасов Пиринов

Цена, предложена от участниците в търга

38 500лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 06.10.2006г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 -

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

 -

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Рачо Атанасов Пиринов

Цена на обекта по договора

 38 500 лв

Срок за плащане

 Шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

 02.05.2007г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В105

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект    УПИ VІІ-25 от кв.2 , заедно с бивше училище и пристройка

 в с.Лесичарка, общ. Габрово

Наименование на обекта

УПИ VІІ-25 от кв.2 , заедно с бивше училище и пристройка  в с.Лесичарка, общ. Габрово

Местонахождение

  с.Лесичарка, общ. Габрово

Адрес

  с.Лесичарка, общ. Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №142/15.07.2004г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 16.02.2006г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 20.02.2006г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 17.03.2006г. инж.Янка Ралева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 20.03.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №237/21.09.2006г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №237/21.09.2006г . на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.83/2006г

Дата на провеждане на търга

10.11.2006г

Начална тръжна цена

59 400 лв

Крайно класиране на участниците в търга

Петко Леонидов Търпанов

Цена, предложена от участниците в търга

 81 600 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 08.12.2006г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 -

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

 -

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

 Петко Леонидов Търпанов     

Цена на обекта по договора

  81 600 лв

Срок за плащане

 Изцяло на една вноска

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

08.12.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В106

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект   УПИ Х-137 в кв.17, по плана на с.Поповци  заедно с магазин за хранителни стоки в с.Поповци, общ.Габрово,

Наименование на обекта

   УПИ Х-137 в кв.17, по плана на с.Поповци  заедно с магазин за хранителни стоки в с.Поповци, общ.Габрово,

Местонахождение

 с.Поповци, общ.Габрово

Адрес

 с.Поповци, общ.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №46/27.03.2003г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 11.07.2005г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 14.07.2005г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 26.09.2005г. инж.Найда Щебунаева

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 29.09.2005г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №240/21.09.2006г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №240/21.09.2006г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.83/29.08.2006г

Дата на провеждане на търга

27.11.2006г

Начална тръжна цена

 23 000 лв

Крайно класиране на участниците в търга

 Татяна Петрова Колева   

Цена, предложена от участниците в търга

23 000 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 19.12.2006г..

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 -

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

 -

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

Татяна Петрова Колева

Цена на обекта по договора

 23 000 лв

Срок за плащане

Изцяло на една вноска

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

19.12.2006г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В107

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект   Магазин за хранителни стоки в кв.Варчевци, гр.Габрово

Наименование на обекта

 Магазин за хранителни стоки в кв.Варчевци, гр.Габрово

Местонахождение

 Кв.Варчевци, гр.Габрово

Адрес

  Кв.Варчевци, гр.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №28/17.03.2005г.

 ДВ бр.16/21.02.2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 14.02.2006г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 16.02.2006г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 15.03.2006г. инж.Христо Калчев

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 20.03.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №277/19.10.2006г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №277/19.10.2006г. на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.98/05.12.2006г

Дата на провеждане на търга

22.12.2006г

Начална тръжна цена

26 360 лв

Крайно класиране на участниците в търга

Станислав Петров Пенчев

Цена, предложена от участниците в търга

 26 360 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 08.01.2007г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 -

-седалище на фирмата

-

-адрес на управление

 -

-номер на фирмено дело

-

-физическо лице

  Станислав Петров Пенчев

Цена на обекта по договора

 26 360 лв

Срок за плащане

 Изцяло на една вноска

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

08.01.2007г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В108

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект   Обществена тоалетна в поземлен имот

№460008, м.”Мокродол”, землище с.Чарково, общ.Габрово

Наименование на обекта

Обществена тоалетна в поземлен имот

№460008, м.”Мокродол”, землище с.Чарково, общ.Габрово

Местонахождение

  м.”Мокродол”, землище с.Чарково, общ.Габрово

Адрес

 м.”Мокродол”, землище с.Чарково, общ.Габрово

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №47/09.03.2006г.

 ДВ бр.65/2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 08.11.2006г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от10 .11.2006г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 22.11.2006г. инж.Анка Николова

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 27.11.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №336/21.12.2006г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №336/21.12.2006г . на Общински съвет-Габрово, обнародвано в ДВ бр.6/19.01.2007г

Дата на провеждане на търга

09.02.2007г

Начална тръжна цена

14 700 лв

Крайно класиране на участниците в търга

 “НИК -Стефанов” ЕООД

Цена, предложена от участниците в търга

  14 700 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 19.02.2007г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 “НИК -Стефанов” ЕООД

-седалище на фирмата

Гр.Габрово

-адрес на управление

 Пл.Първи май №3

-номер на фирмено дело

№536/1995г.

-физическо лице

 -   

Цена на обекта по договора

 14 700 лв

Срок за плащане

  Разсрочено за шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

 17.07.2007г.

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В109

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект  : УПИ ІV за обществено обслужваща дейност в кв.26а по плана на кв.Шумели заедно с Магазин и ЗОХ в гр.Габрово

Наименование на обекта

УПИ ІV за обществено обслужваща дейност в кв.26а по плана на кв.Шумели заедно с Магазин и ЗОХ в гр.Габрово,

Местонахождение

 гр.Габрово

Адрес

 кв.Шумели ,  гр.Габрово 

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №28/17.03.2005г.

 ДВ бр.34/2005г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 12.07.2005г.,  адв.Светла Банкова

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 14.07.2005г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 08.08.2005г. инж.Христина Дренска

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 11.08.2005г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №189/21.06.2007г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение №189/21.07.2007г . на Общински съвет-Габрово, ДВ бр.67/17.08.2007г

Дата на провеждане на търга

28.09.2007г

Начална тръжна цена

45 700 лв

Крайно класиране на участниците в търга

“Промишлено строителство” ЕООД- гр.Варна

Цена, предложена от участниците в търга

 45 700 лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 01.11.2007г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

“Промишлено строителство” ЕООД- гр.Варна

-седалище на фирмата

 гр.Варна

-адрес на управление

 ул.Дружба №10, ВХ.В, ЕТ.1, АП.1

-номер на фирмено дело

№4529/2007г.

-физическо лице

 -   

Цена на обекта по договора

45 700 лв

Срок за плащане

  Разсрочено за шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  ...

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В110

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект  УПИ VII- 204 зедно с магазин и складове от кв.20 по плана на кв.Нова махала, гр.Габрово,

Наименование на обекта

 УПИ VII- 204 зедно с магазин и складове от кв.20 по плана на кв.Нова махала, гр.Габрово,

Местонахождение

 гр.Габрово

Адрес

 кв.Нова махала, гр.Габрово,

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №28/17.03.2005г.

 ДВ бр. 16/21.02.2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 17.02.2006г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 20.02.2006г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 17.03.2006г. инж.Христо Калчев

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 20.03.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №217/26.07.2007г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение № 217/26.07.2007г . на Общински съвет-Габрово, ДВ бр.75/18.09.2007г

Дата на провеждане на търга

30.10.2007г

Начална тръжна цена

9 900 лв

Крайно класиране на участниците в търга

Ивелин Мадемов

Цена, предложена от участниците в търга

 9 900лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 06.11.2007г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

-седалище на фирмата

 -

-адрес на управление

 -

-номер на фирмено дело

 -

-физическо лице

Ивелин Мадемов   

Цена на обекта по договора

 9 900лв

Срок за плащане

  Разсрочено за шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  ...

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В111

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

Обект  УПИ  I- 98 зедно с бивша баня, гараж, бивша мелница и склад в с.Лесичарка, общ.Габрово

Наименование на обекта

 УПИ  I- 98 зедно с бивша баня, гараж, бивша мелница и склад, с.Лесичарка, общ.Габрово

Местонахождение

с.Лесичарка, общ.Габрово

Адрес

с.Лесичарка, общ.Габрово 

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №47/09.03.2006г.

 ДВ бр. 65/2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 17.05.2006г.,  адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 20.05.2006г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 25.05.2006г. Регент ООД

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 28.05.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №83/23.04.2009г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение № 83/23.04.2009г . на Общински съвет-Габрово, ДВ бр.42/05.06.2009г

Дата на провеждане на търга

22.06.2009г

Начална тръжна цена

41 870 лв

Крайно класиране на участниците в търга

Денис инвест ЕООД

Цена, предложена от участниците в търга

 41 870лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 07.07.2009г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

 Денис инвест ЕООД

-седалище на фирмата

 С.Лесичалка, общ.Габрово

-адрес на управление

 - С.Лесичалка, общ.Габрово

-номер на фирмено дело

№10090618154832/18.06.2009г.

-физическо лице

-

Цена на обекта по договора

 41 870лв

Срок за плащане

  Разсрочено за шест месеца

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  ...

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

                                  №В112

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на

обект Поземлен имот с идентификатор 59327.652.72, заедно с магазин в с.Потока , общ. Габрово

Наименование на обекта

Поземлен имот с идентификатор 59327.652.72, заедно с магазин в с.Потока , общ. Габрово

Местонахождение

с.Потока, общ.Габрово

Адрес

с.Потока, общ.Габрово 

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

 Решение №47/09.03.2006г.

 ДВ бр. 65/2006г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове-размер на идеални части при съсобственост върху обекта и реално възстановяване на обекта

Няма

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, изпълнител

Възлагателен договор от 16.05.2006г.,  адв.Светла Банкова

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ-протокол

Предавателно-приемателен протокол от 19.05.2006г

-номер и дата на решениета за възлагане на приватизационна оценка, изпълнител

Възлагателен договор от 29.05.2006г. Регент ООД

-номер и дата на решението за приемане на приватизационната оценка –протокол

Предавателно-приемателен протокол от 31.05.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на тръжна документация, изпълнител

-

-номер и дата на решението за приемане на тръжната документация –протокол

Решение №185/16.09.2010г. на Общински съвет-Габрово

Номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ, в който е обнародвано

Решение № 185/16.09.2010г . на Общински съвет-Габрово, ДВ бр.84/10.2010г

Дата на провеждане на търга

07.12.2010г

Начална тръжна цена

9162 лв

Крайно класиране на участниците в търга

ЕТ „ВИА НЕОН „

Цена, предложена от участниците в търга

 9162лв

Дата на подписване на приватизационния договор

 10.01.2011г.

Данни за купувача:

-наименование на фирмата

  ЕТ „ВИА НЕОН „

-седалище на фирмата

 Гр.Габрово

-адрес на управление

Ул.Юрий Венелин

-номер на фирмено дело

№1962/92

-физическо лице

-

Цена на обекта по договора

 9191,05лв

Срок за плащане

  изцяло

Дата на прехвърляне правото на собственост върху обекта

  ...

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор,когато не е била прехвърлена собствеността.

-

Други данни

няма

Партида А Партида С-I част