ОБЩИНА  ГАБРОВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание: Чл. 29, ал.2 от ЗПСК

Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003г.

Публичният регистър се състои от два основни раздела:

І. Раздел "Приватизация", който отразява процесите на приватизация, осъществяван от Община Габрово след влизане в сила на ЗПСК състои се от следните партиди:

Партида А
с данни за дружествата с общинско участие в капитала

Партида B
с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД

ІІ. Раздел "Следприватизационен контрол", който отразява осъществявания следприваизационен контрол. Състои се от следните партиди:

Партида C
с данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК

Партида D
с данни за приватизационните договори, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК

 

ПАРТИДА  ”А”

Дружества с общинско участие в капитала

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№А001

Наименование на фирмата

Дезинфекционна станция –ЕООД

Седалище и адрес на управление

Габрово, ул.”Райчо Каролев” №2

БУЛСТАТ

817031086

Данъчен номер

1070007130

Номер на фирменото дело

818/2000

Съд по вписване

Габровски окръжен съд

Регистриран предмет на дейност

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, консултации по проблеми с ДДД, производство и търговия с ДДД, препарати и фитофармакологични препарати и други дейности незабранени от закон.

Размер на регистрирания капитал към датата на откриване на процедурата за приватизация

25 540 лв

Брой на акциите/дяловете към датата на откриване на процедурата  за приватизация

2 554 бр.дяла, всеки един по 10 лв

Номиналната стойност на акциите към датата на откриване на процедурата за приватизация

-

Вид на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Размер на регистрирания капитал съгласно последната регистрация към момента на осъществяване на продажбата

13 940 лева

Брой на акциите/дяловете съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

1 394 броя, всеки един по 10 лв

Номинална стойност на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Вид на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Брой акции/дялове, собственост на общината, към момента на влизане  в сила на ЗПСК

2 554 бр.дяла

Размер на общинско участие в проценти

100 %

Акции/дялове , определени за удовлетворяване на реституционни претенции

Няма предявени реституционни претенции

Данни за приватизационни продажби на общинско участие в капитала на дружеството по реда на ЗППДОП/отм./

Няма

Данни за приватизационни продажби на общинско участие в капитала на дружеството по реда на ЗПСК към момента на вписването

Няма

Орган, упражняващ правото на собственост на общината в капитала на дружеството

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове:

Няма

-процент от капитала и брой акции/дялове, определени за удовлетворяване на реституционни претенции

-

-процент от капитала и брой акции/дялове, предоставени на собственици на одържавени имоти и земи

-

-размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

-

Номер и/или дата и кратко описание на разширенията и лицензиите от съществено значение за дейността на приват.дружество, при наличие на такива

-

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на “ДВ”, в който е обнародвано

128/25.07.2002г.

Процент от капитала, предмет на продажба

100%

Брой акции/дялове, предмет на продажба

1 394 бр.дяла

Решения по чл.28 ЗПСК:

 

-номер и дата на решението по чл.28, ал.2 ЗПСК

-

-номер и дата на решенията, с които се дава разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА по смисъла на чл.28, ал.1 ЗПСК

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

 

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс, с възлагателен договор от 20.12.2006г., изпълнител адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ

27.12.2006г.

-номер и дата на решението за възлагане на приватизационна оценка, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс, с възлагателен договор от 01.02.2006г., изпълнител инж.Пламен Пачков

-номер и дата на решението за приемане на приватизационна оценка

09.02.2007г.

-номер и дата на решението за възлагане на информационен меморандум, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс, с възлагателен договор от 20.12.2007г., изпълнител адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на информационния меморандум

01.03.2007г.

-номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ , в който е обнародвано

88/29.03.2007г., ДВ №35/27.04.2007г.

Дата на провеждане на търга

14.05.2007г.

Начална тръжна цена

83 000 лв.

Крайно класиране на участиците в търга

“ДДД-1” ООД

Цена, предложена от всеки от участниците в търга

83 000 лв.

Дата на подписване на приват.договор

31.05.2007г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“ДДД-1” ООД

-седалище и адрес на управление

София , район Искър, ж.к.Дружба, бл.406, вх.А, ет.3, ап.8,  , представлявано от Мартин Симеонов Петров и Румен Любомиров Стойков

-номер на фирмено дело

3690/1997г.

-БУЛСТАТ

2197036902

-данъчен номер

-

-физическо лице

-

Договорена цена

83 000 лв

Срок и схема на плащане

24 900  лв се изплащат в деня на сключане на настоящия договор, а останалата сума в размер на 58 100лв увеличена с размера на основния лихвен процент на БНБ за периода  от сключване на договора до деня на плащането, да се изплати в срок до шест месеца

Договорен размер на инвестиции

-

Договорен брой работни места

-

Дата на прехвърляне правато на собственост върху акциите/дяловете

20.07.2007г.

Други данни

 

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор в случаите, когато не е била прехвърлена собствеността

-

Изходящ номер и дата на писменото уведомление за разваляне на договора

-

Описание на основанието за разваляне на договора

-

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№А002

Наименование на фирмата

Габрово днес–ЕООД

Седалище и адрес на управление

Габрово, ул.”Априловска” №9

ЕИК

107045668

Данъчен номер

 

Номер на фирменото дело

470/1998г.

Съд по вписване

Габровски окръжен съд

Регистриран предмет на дейност

Издаване на вестник „Габрово Днес”, производство, издаване и разпространение на друга печатна информация, рекламно-издателска и импресарска дейност, както и други дейности и сделки, незабранени от закона извършване на посредническа дейност по наемане на работа в страната и чужбина; печатарска дейност; търговия с недвижими и движими вещи; консултантска и посредническа дейност; организиране и разпространение на рекламната дейност в общината; производствена дейност

Размер на регистрирания капитал към датата на откриване на процедурата за приватизация

5 750 лв

Брой на акциите/дяловете към датата на откриване на процедурата  за приватизация

115 бр.дяла

Номиналната стойност на акциите към датата на откриване на процедурата за приватизация

-

Вид на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Размер на регистрирания капитал съгласно последната регистрация към момента на осъществяване на продажбата

5 750 лева

Брой на акциите/дяловете съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

115 броя, всеки един по 50 лв

Номинална стойност на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Вид на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Брой акции/дялове, собственост на общината, към момента на влизане  в сила на ЗПСК

115 бр.дяла

Размер на общинско участие в проценти

100 %

Акции/дялове , определени за удовлетворяване на реституционни претенции

Няма предявени реституционни претенции

Данни за приватизационни продажби на общинско участие в капитала на дружеството по реда на ЗППДОП/отм./

Няма

Данни за приватизационни продажби на общинско участие в капитала на дружеството по реда на ЗПСК към момента на вписването

Няма

Орган, упражняващ правото на собственост на общината в капитала на дружеството

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове:

Няма

-процент от капитала и брой акции/дялове, определени за удовлетворяване на реституционни претенции

-

-процент от капитала и брой акции/дялове, предоставени на собственици на одържавени имоти и земи

-

-размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

-

Номер и/или дата и кратко описание на разширенията и лицензиите от съществено значение за дейността на приват.дружество, при наличие на такива

-

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на “ДВ”, в който е обнародвано

№6/29.01.2009г.

ДВ бр.15/24.02.2009г.

Процент от капитала, предмет на продажба

100%

Брой акции/дялове, предмет на продажба

115 бр.дяла

Решения по чл.28 ЗПСК:

 

-номер и дата на решението по чл.28, ал.2 ЗПСК

-

-номер и дата на решенията, с които се дава разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА по смисъла на чл.28, ал.1 ЗПСК

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

 

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс, с възлагателен договор от 30.04.2009г.г., изпълнител адв.Диана Даначева

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ

07.05.2009г.

-номер и дата на решението за възлагане на приватизационна оценка, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс на 17.06.2009г.-няма постъпили оферти, проведено пряко договаряне и  с възлагателен договор от 07.07.2009г. е определена за изпълнител консултанска къща АМРИТА

-номер и дата на решението за приемане на приватизационна оценка

14.07.2009г.

-номер и дата на решението за възлагане на информационен меморандум, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс, с възлагателен договор от 24.08.2009г., изпълнител адв.Рачо Рачев

-номер и дата на решението за приемане на информационния меморандум

27.08.2009г.

-номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ , в който е обнародвано

№207/24.09.2009г., ДВ №85/2009г.

Дата на провеждане на търга

20.11.2009г.

Начална тръжна цена

5000 лв.

Крайно класиране на участиците в търга

 “Габрово днес 09” ООД

Цена, предложена от всеки от участниците в търга

5000 лв.

Дата на подписване на приват.договор

30.11.2009г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

“Габрово днес 09” ООД

-седалище и адрес на управление

 Гр.Габрово, ул.Могильов №84, ет.11, ап.62, представлявано от Мариана Димитрова Георгиева

-номер на фирмено дело

-

-ЕИК

200692020

-данъчен номер

-

-физическо лице

-

Договорена цена

5000лв

Срок и схема на плащане

Цената изплатена изцяло в деня на сключване на договора

Договорен размер на инвестиции

-

Договорен брой работни места

-

Дата на прехвърляне правато на собственост върху акциите/дяловете

30.11.2009г.

Други данни

 

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор в случаите, когато не е била прехвърлена собствеността

-

Изходящ номер и дата на писменото уведомление за разваляне на договора

-

Описание на основанието за разваляне на договора

-

 

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

№А003

Наименование на фирмата

Габрово Фарм–ЕООД

Седалище и адрес на управление

Габрово, ул.”Трети март” №3

ЕИК

107016816

Данъчен номер

 

Номер на фирменото дело

938/1996г.

Съд по вписване

Габровски окръжен съд

Регистриран предмет на дейност

 Търговия с лекарствени средства, билки, козметични и санитарно-хигиенни средства

Размер на регистрирания капитал към датата на откриване на процедурата за приватизация

67 000 лв

Брой на акциите/дяловете към датата на откриване на процедурата  за приватизация

134 бр.дяла

Номиналната стойност на акциите към датата на откриване на процедурата за приватизация

-

Вид на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Размер на регистрирания капитал съгласно последната регистрация към момента на осъществяване на продажбата

67 000 лева

Брой на акциите/дяловете съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

134 броя, всеки един по 500 лв

Номинална стойност на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Вид на акциите съгласно последната съдебна регистрация към момента на осъществяване на продажбата

-

Брой акции/дялове, собственост на общината, към момента на влизане  в сила на ЗПСК

134 бр.дяла

Размер на общинско участие в проценти

100 %

Акции/дялове , определени за удовлетворяване на реституционни претенции

Няма предявени реституционни претенции

Данни за приватизационни продажби на общинско участие в капитала на дружеството по реда на ЗППДОП/отм./

Няма

Данни за приватизационни продажби на общинско участие в капитала на дружеството по реда на ЗПСК към момента на вписването

Няма

Орган, упражняващ правото на собственост на общината в капитала на дружеството

Общински съвет - Габрово

Данни за реституционни искове:

Няма

-процент от капитала и брой акции/дялове, определени за удовлетворяване на реституционни претенции

-

-процент от капитала и брой акции/дялове, предоставени на собственици на одържавени имоти и земи

-

-размер на идеални части при собственост върху обекти и реално възстановяване на обекти

-

Номер и/или дата и кратко описание на разширенията и лицензиите от съществено значение за дейността на приват.дружество, при наличие на такива

-

Номер и/или дата и кратко описание на концесионни решения и договори, при наличие на такива

-

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на “ДВ”, в който е обнародвано

№135/17.07.2008г.

ДВ бр.71/12.08.2008г.

Процент от капитала, предмет на продажба

100%

Брой акции/дялове, предмет на продажба

134 бр.дяла

Решения по чл.28 ЗПСК:

 

-номер и дата на решението по чл.28, ал.2 ЗПСК

-

-номер и дата на решенията, с които се дава разрешение за извършване на разпоредителни сделки с ДМА по смисъла на чл.28, ал.1 ЗПСК

-

Решения по чл.5, ал.2 от ЗПСК

 

-номер и дата на решението за възлагане на правен анализ, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс на 24.11.2008г., с възлагателен договор от 29.12.2008г.г., изпълнител адв.Христо Бонев

-номер и дата на решението за приемане на правния анализ

15.01.2009г.

-номер и дата на решението за възлагане на приватизационна оценка, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс на 05.02.2009г.-няма постъпили оферти, проведено пряко договаряне и  с възлагателен договор от 19.02.2009г. е определена за изпълнител Цонка Христова

-номер и дата на решението за приемане на приватизационна оценка

13.03.2009г.

-номер и дата на решението за възлагане на информационен меморандум, индивидуализация на изпълнителя

Проведен ограничен конкурс на 28.04.2009г., с възлагателен договор от 01.06.2009г., изпълнител адв.Рачо Рачев

-номер и дата на решението за приемане на информационния меморандум

03.06.2009г.

-номер и дата на решението за определяне на метод за приватизация, брой и дата на ДВ , в който е обнародвано

№238/22.10.2009г., ДВ №90/2009г.

Дата на провеждане на търга

30.11.2009г.

Начална тръжна цена

135 000 лв.

Крайно класиране на участиците в търга

 “Варнафарма холдинг ” ООД

Цена, предложена от всеки от участниците в търга

135 000 лв.

Дата на подписване на приват.договор

07.12.2009г.

Данни за купувача:

 

-наименование на фирмата

  “Варнафарма холдинг ” ООД

-седалище и адрес на управление

    Гр.Варна, район Приморски, управител Светлана Марешка

-номер на фирмено дело

-

-ЕИК

103789484

-данъчен номер

-

-физическо лице

-

Договорена цена

135 000лв

Срок и схема на плащане

Цената изплатена изцяло в деня на сключване на договора

Договорен размер на инвестиции

-

Договорен брой работни места

-

Дата на прехвърляне правато на собственост върху акциите/дяловете

07.12.2009г.

Други данни

 

Номер и дата на решението за разваляне на приват.договор в случаите, когато не е била прехвърлена собствеността

-

Изходящ номер и дата на писменото уведомление за разваляне на договора

-

Описание на основанието за разваляне на договора

-

 

Партида В