Националната програма е разработена от екип към Национален център по обществено здраве и анализи и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за пилотно прилагане в няколко градове в България, като един от тях е град Габрово. Програмата се реализира в ОУ „Неофит Рилски“.

Дългосрочна цел на програмата: предотвратяване употребата на ПАВ.

Краткосрочна цел на програмата: засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на ПАВ.

Крайна целева група: ученици от 5 до 7 клас.

Време и място на провеждане: час на класа-5 последователни занятия, в училище.

Междинна целева група: родители, учители.

Време и място на провеждане: в удобно време 2 занятия, в зала.

Основни задачи:

·         Изграждане на социални и лични умения.

·         Промяна на нагласите по отношение на  собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот.

·         Повишаване на информираността относно причините, видовете и последиците от рисково поведение.

Дейности: 

·         Изработване на материали за прилагане на програмата.

·         Формиране на екипи по места.

·         Обучение на екипите

·         Провеждане на 5 срещи с ученици за учебната година.

·         Провеждане на 2 срещи с родители за една учебна година.

·         Провеждане на една среща с класните ръководители и една среща с директорите на училищата.

·         Провеждане на екипни срещи.

·         Реализиране на инициативи.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ" НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ"