Превантивна програма «Здравейко» е одобрена за реализиране от Национален център по наркомании – София и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на  изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Основна цел на програмата: Превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, чрез придобиване на знания, развиване на умения и формиране на нагласи за здравословен начин на живот.

Специфични цели:

  • Формиране и укрепване на физическото и психическо здраве на децата и хармоничното им развитие като дееспособни и жизнеспособни личности.
  • Формиране на здравна култура у децата, която да стане основа и източник на здравословен начин на живот и предпоставка за по добро качество на живота и дейността на личността;
  • Информиране на целевата група за здравословните навици, отговорността към личната хигиена и здравословния дневен режим, съобразено с възрастта им;
  • Учениците от целевата група да добият умения и нагласи за здравословен начин на живот, в т.ч. двигателна култура, емоционална интелигентност и социално здраве;
  • Участниците да могат да разпознават емоциите и чувствата си и да се научат как да ги изразяват;

Целева група: Ученици от начална образователна степен (1 – 4 клас)

Място и срок на реализация: Трите модула следва да се проведат във всеки клас и паралелка в рамките учебните заведения, в които има ученици от 1-ви до 4-ти клас.

Най-добрият вариант от гледна точка на ефективността на програмата е да се проведат три самостоятелни занятия по 60 минути по време на учебната година с всеки клас. С оглед ангажираността на учебната програма, необходимата продължителност на занятията и неформалния подход на обучение, програмата е препоръчително да се прилага по време на следобедните занимания.

ДЕЙНОСТИ, В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ЗДРАВЕЙКО“

Трите основни компонента, заложени в основата на превантивна програма „Здравейко“:

  • Здравословно хранене и лична хигиена – първи модул „Здравейко“;
  • Спорт и двигателна култура - втори модул – „ЗДРАВЕЙКО СПОРТУВА“ ;
  • Емоционална интелигентност и социално здраве - трети модул – „ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗДРАВЕЙКО“ .

 

Първи модул – „ЗДРАВЕЙКО“:

Този модул е базисен и дава информация на учениците относно полезните и вредни храни и вещества, здравословния дневен режим и вредните навици.

 

Втори модул – „ЗДРАВЕЙКО СПОРТУВА“:

Основна цел на модула е формиране на двигателна култура, популяризиране на спорта и физическата активност, като едно от условията за здравословен начин на живот, за създаване на нови приятелства, развиване на умения за работа в екип, целеполагане и изграждане на доверие към връстниците. Провежда се по време на следобедните занимални за ученици от 1 до 4 клас - във физкултурния салон на учебното заведение или на открито. Активно участие вземат младежи от спортните клубове в гр. Габрово и доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово.

 

Трети модул – „ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗДРАВЕЙКО“:

Този модул е насочен към психичното здраве на децата, емоционалната интелигентност и социалните умения. Важността на позитивното общуване и изграждането на здравословни взаимоотношения с възрастни и връстници. Обръща се внимание на способността на децата да разпознават чувствата и емоциите си, да се справят с негативните си преживявания и общуват с останалите по сигурен и безопасен за самите тях начин.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ" ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „ИНФОРМИРАНИЯТ ИЗБОР“