Общински консултативен съвет по въпросите на младежта /ОКСВМ/ е създаден с решение на Общински Съвет  № 276 на 20.12. 2012 година и има следните функции:

1. Дава становища или предложения на Кмета на Община Габрово, свързани с планирането, координирането и реализирането на младежката политика на общинско ниво.

2. Съгласува предложен от Кмета на Община Габрово Общински план за младежта за текущата година.

3. Осъществява действия по наблюдение, оценка и прави предложения за актуализация на Общинския план за младежта.

4. Подпомага при разработването на Стратегии, Програми и Проекти на общинската администрация и другите органи на местната и централна власт, представени на местно ниво, свързани с развитието на младежките дейности.

5. Подпомага координирането на интересите и дейностите на младите хора в различни области – образование, култура, спорт, екология, здравеопазване, труд и социална политика, неформално обучение, свободно време и развитие на местните общности, чрез:

  • участие във формирането, осъществяването и оценката на младежка политика;
  • застъпнически кампании;
  • насърчаване на регионално, национално и международно младежко общуване;
  • сътрудничество с общинските и държавните органи и администрация;
  • реализиране на младежки проекти;
  • доброволчески и други акции и инициативи.

6. Проучва младежката проблематика и осъществява срещи с представители на младежки организации и групи млади хора във възрастов диапазон от 15 до 29 години.

7. Осъществява други функции, възложени му от Председателя, на редовни и извънредни заседания.

8. Избира свои членове за представителство в местни, регионални, национални и международни срещи и инициативи, както и за участие в регионални и национални  управителни и консултативни органи за развитие на младежка политика.

9. Популяризира пред обществеността дейността си, чрез средствата за масово осведомяване и на официалния сайт на Община Габрово.

 

Ученически младежки съвет на гр. Габрово 

Предмет на дейност:

• координация, сътрудничество и взаимодействие между учениците от габровските училища и всички млади хора в Габрово;

• проучване проблемите, интересите и потребностите на учениците и младите хора и представянето им пред местните власти и други институции;

• пълноценно осмисляне на свободното време чрез организирането и провеждането на различни инициативи - чествания, художествени програми, кампании и др.

тел.: 066 818 381

Списък на членовете на ОКСВМ
17.02.2017

Списък на учениците представители на ученическия съвет към ОКСВМ
17.02.2017