ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ

НА

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

РЕШИ:

І. На основание чл. 128 от ЗВД, във връзка с за изпълнение на Плана за действия в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете, утвърден със заповед РД11-553/17.03.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 1. Да се проведат общински епизоотични комисии с участие на кметове и кметски наместници в срок до 11.3.2022 г.
 2. Провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти три пъти годишно, както следва:
 • двукратно от представители на администрацията на местното управление;
 • веднъж от представители на местното управление с участието на официален ветеринарен лекар.
 1. Извършване на проверки на депопулацията на задните дворове през 2019 г, ако същите не са подновили дейността си.
 • веднъж от представители на местното управление с участието на официален ветеринарен лекар.
 1. Извършване на клинични прегледи/проверки на био-сигурността от регистрирани ветеринарни лекари четири пъти годишно и предоставяне на резултатите/констатациите от прегледите/проверките.
 2. Провеждане на проверки за био-сигурност от официални ветеринарни лекари веднъж годишно/Клинични прегледи въз основа на оценка на риска от ОДБХ. Вземане на проби и лабораторни изследвания в случай на съмнение.
 3. Взаимодействие с териториалните звена на Министерство на вътрешните работи за борба с нелегалното придвижване на прасета – извършване на проверки на превозни средства по параметри, зададени от ЦУ на БАБХ, с цел откриване на източника на всяко заловено прасе или свински продукт.
 4. Извършване на  месечни проверки за провеждана по интернет нелегална търговия с прасета.  Провеждане на онлайн надзор по интернет, уебстраници, социални мрежи и групи и извършване проверки на място.
 5. Предоставяне на информационни материали на собствениците на прасета от задния двор чрез местните органи на власт, официалните ветеринарни лекари и регистрираните ветеринарни лекари.

 

ІІ. На основание чл. 128 от ЗВД, във връзка с усложнената епизоотична ситуация в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете и инфлуенца авиум.

 1. Продължаване на действия съгласно Решение на Министерския съвет №313 от 9 април 2021 г. за одобряване на План за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България за периода 2021 - 2023 г.
 2. Собствениците на животновъдни обекти да поддържат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащи транспортни средства.
 3. Продължаване на ежеседмични претърсвания за умрели диви свине в 20 км. зона около индустриалната ферма в местността Чакала, край гр. Севлиево от служители на ТП на държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите и лицата стопанисващи дивеча, съгласно заповед 48-23/18.2.2020 на министъра на земеделието, храните и горите. При откриване на труп на дива свиня да се предприемат действия съгласно указанията към заповед № РД 48-3/06.01.2020 г. на министъра на МЗХГ.
 4. Продължаване на засиления надзор при дивите птици - извършване на проверки от представители ловно-рибарските сдружения и на държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви птици. При откриване на такива да се уведоми официален ветеринарен лекар за да се организира вземане и изпращане на проби за анализ. С мъртви птици се работи с предпазни средства, тъй като птичата инфлуенца е зооноза ( и човек боледува).
 5. Населване на животновъдни обекти тип лично стопанство със свине е прекалено рисковано в региона. То може да се извършва, както при следните условия:
 • Само в обекти регистрирани по реда на чл.137 ал.11 от ЗВД – след изпълнение на процедура за РЕД И НАЧИН ЗА НАСЕЛВАНЕ С ЖИВОТНИ В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ ТИП ЛИЧНИ СТОПАНСТВА /Приложение 1/
 • С кастрирани и индивидуално идентифицирани свине с произход от животновъдни обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми и фамилни ферми и съгласно изискванията на Заповед РД 11-1080/26.05.2021 г. /Приложение 2/
 • След подадено заявление до ОДБХ / Образец ЗХОЖ – 224/ Утвърден със Заповед № РД 11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ - Приложение 3/ и получено разрешение от Директора на ОДБХ /Образец ЗХОЖ – 225 / Утвърден със Заповед № РД 11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/
 • Задържително посочване на обекта на произход, дата на транспорт и превозно средство за предвижване на животните в Заявлението /Образец ЗХОЖ – 224/ Утвърден със Заповед № РД 11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/

 

III. Решенията на Областната епизоотична комисия да се сведат до знанието на жителите на всички населени места от област Габрово чрез кметовете на общини, кметства и кметски наместничества и публикуват на електронните страници на съответните институции.

26.04.2022

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия От проведеното на 05.05.2022 г.присъствено заседание, Областната епизоотична комисия на област Габрово РЕШИ: