От проведеното на 05.05.2022 г.присъствено заседание,
Областната епизоотична комисия на област Габрово
РЕШИ:
І. На основание чл. 128 от ЗВД, във връзка с усложнената епизоотична ситуация в България по отношение на болестта Инфлуенца авиум регистрирани със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, съответно РД 11-850/04.05.2022 г. и РД 11-852/04.05.2022 г. Областната епизоотична комисия
1. Изпълнение на всички мерки описани в издадените заповеди РД 11-850/04.05.2022 г. r РД 11-852/04.05.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ и съгласно Регламент (ЕО) 1069/2009
2. Собствениците на индустриални ферми за птици да спазват стриктно мерките за биосигурност и незабавно да уведомят ОДБХ при завишена дневна смъртност, намалена носливост или консумация на фураж и вода.
3. Забранява се на собствениците на птици тип „заден двор” - да пускат птиците на открито до изтичане на 30 дена от ликвидиране на последното огнище или до отмяната на Заповед РД11-252 от 23.1.2020 г.( което настъпи последно).
4. Забранява се провеждане на пазари и изложби на птици до изтичане на 30 дена от ликвидиране на последното огнище или до отмяната на Заповед РД11-252 от 23.1.2020 г.( което настъпи последно).
5. Търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация да се извършва само и единствено при стриктно спазване на мерките, посочени в Заповед № РД11-493/17.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
6. Ловците и служители от ДГС/ДЛС да извършват претърсване за мъртви птици и при наличието на такива да ги предоставят в ОДБХ за изпращане за анализ в НДНИВМИ София за наличието на вируса на Инфлуенца авиум. При вземането и опаковането на птицата да се спазват правилата за биосигурност – да се работи с ръкавици и маска. Засилено внимание около птицевъдните ферми!
7. Търговията с живи животни се извършва единствено на регистрирани пазари при спазване изискванията на ЗВД. Недопустимо е продажбата на животни на кооперативни и др. пазари.
8. Да се уведоми РЗИ за възникването на заболяването.
II. Решенията на Областната епизоотична комисия да се сведат до знанието на жителите на всички населени места от област Габрово чрез кметовете на общини, кметства и кметски наместничества и публикуват на електронните страници на съответните институции.

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия