Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Габрово

Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово

Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

Наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Габрово

Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Габрово

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Габрово

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Габрово, в сила от 10.06.2020 г.

Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово

Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово