Наредба № 9 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Габрово (отменена с Решение № 44/29.03.2018 г.)

Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово (отменена с Решение № 176/25.07.2019 г.)

Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ (отменена с Решение № 13/28.11.2019 г.)

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Габрово (отменена)

Наредба № 1 за чистотата в Габровската община (отменена с Решение № 119/26.06.2019 г.)

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово (отменена с Решение № 119/26.06.2019 г.)

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и  за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност (отменена с Решение № 242/28.10.2021 г.)

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Габрово

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Гробищни паркове” – Габрово