СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закон за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (Наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт е да приведе Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово в съответствие с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (ДВ. Бр. 36 от 10.05.2011 г.), както и с отделни норми съдържащи се в Закона за здравето, Закон за устройство на територията, Закон за вероизповеданията, Закон за гражданската регистрация и др.

Целта на приемане на нова Наредба е да бъдат разписани и прецизирани правилата и изискванията за дейността на гробищните паркове и обредната дейност на територията на община Габрово. Да бъде определен реда за осъществяване на услугите, контрол за тяхното спазване и опазване на обществения ред в гробищните паркове, установяване на нарушенията от гражданите и юридическите лица и наказване на нарушителите. Целесъобразно и законосъобразно управление на гробищните паркове и на гробните места. Равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите свързани с гробищните паркове. Организиране, прозрачност и достъпност на услугите.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 10.04.2023 г. (включително).

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ – Габрово