/Приложение 1/

 

РЕД И НАЧИН ЗА НАСЕЛВАНЕ С ЖИВОТНИ В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ ТИП ЛИЧНИ СТОПАНСТВА:

 

  1. Собственикът на животновъден обект от категория лично стопанство или негов представител подават заявление по образец в ОДБХ.
  2. На база на полученото заявление, в срок до 7 работни дни официалният ветеринарен лекар (ОВЛ) извършва проверка на място за готовността му за започване на населването на база на въпросник по образец. В допълнение към въпросника - той проверява дали :
    1. съответният животновъден обект е регистриран, съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
    2. има въведени и спазват ли се всички мерки за биосигурност съгласно чл. 4 – 8 и чл. 11 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;
  3. Официалният ветеринарен лекар попълва въпросник по образец и изготвя констативен протокол за извършената проверка на място за готовността за започване на населването, съдържащ изискванията по т. 2. След което изготвя становище, в което препоръчва на директора на ОДБХ да издаде разрешение за населване. В случай, че препоръча отказ от населване, подробно излага мотивите си за отказа.
  4. Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), в рамките на 15 работни дни след получаване на становището и попълненият въпросник, извършва оценка на риска, за съответната административна област, в която се намира животновъдния обект.
  5. В случаите когато има препоръка от ОВЛ по т. 3 да се даде разрешение за населване и направена оценка от ЦОРХВ по т. 4, в срок от три работни дни, директорът на ОДБХ издава разрешение за населване на свине в животновъдният обект.

6. В случаите по т. 3, когато няма препоръка от ОВЛ да се издаде разрешение за населване, директорът на ОДБХ, в срок от три работни дни, отказва да издаде разрешение за населване, като посочва мотивите за това.

Не се допуска населване на свине в свиневъдни обекти - тип лично стопанство, намиращи се в предпазна или наблюдавана зона на друго констатирано огнище на АЧС и/или в инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при диви свине.

 

 

 

26.04.2022

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия Образец ЗХОЖ – 224 / Утвърден със Заповед № РД 11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ - Приложение 3